Dzayer

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi
Tagduda Tadzayrit Tamagdayt Taɣerfantⵟⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴻⴳⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⴻⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ   الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
Asenǧaq n Dzayer
Asenǧaq Emblem
Location of Dzayer in Green
Location of Dzayer in Red
Tutlayin tunṣibin Tamaziɣt, Taɛrabt
Tutlayt taɣelnawt Tamaziɣt
Tutlayin nniḍen Tutlayin timaziɣin - Tarumit - Taɛrabt n lezzayer
Tamanaɣt Dzayer (Tamanaɣt)
Aselway Ɛebdelɛaziz Butefliqa
Aneɣlaf amenzu Ɛebdelmalek Sellal
Tilas Tunes.svg Tunes
Libya.svg Libya
Nijer.svg Nijir
Mali.svg Mali
Merruk.svg Merruk
Tamuritanit.svg Muriṭanya
Tajumma 2,381,740 km²
Imezdaɣ
 - (2002)
 - Imezdaɣ deg km²


32,818,500
13.3/km²;

Carte de l’Algérie << Map of Dzayer >>
Tasarut n Tilifun +213
Tasarut n internet .dz


Dzayer (izwel unṣib: Tagduda Tadzayrit Tamagdayt Taɣerfant). Tezga-d tamurt n Dzayer g Tafriqt ugafa, nettat d tamurt i meqqren g tajumma ines g yal amenẓaw n tafriqt (deg asmi tevḍa tamurt n Sudan ɣaf sin), zgan-d g tilisa ines s ugafa ilel agrakal, s ugafamalu Tunes, s umalu Libya, s unzulamalu Nijir, s unzulataram Mali akk d Muriṭanya, ma s tama utaram tella tamurt n Merruk.

Tamurt n Dzayer d ameslad n tadukli n iɣlanen seg wass ass mi tewwi-d azarug-ines sɣur Fransa, tadukli n timura n tafriqt, d tamdunt taɛrabt, d tadukli n umezɣan aɛrab.

G tmendawt n Dzayer nnan-d belli tamurt n Dzayer d tamurt tineslemt, taɛrabt d tamaziɣt, d annect a i bennun tinekkit (l’identité) n wegdud adzayri.

Aẓar n isem "Dzayer"[beddel | edit source]

Isem n tmurt n Dzayer yeffɣ-ed seg isem n tamanaɣt ines axaṭer taslekt n tmurt n Dzayer tebda-d g s tamdint n Dzayer, isem s trumit « Algérie » yuɣal-ed amenṣab g 14 tuber 1839 sɣur Antoine Virgile Schneider aneɣlaf n imenɣi, yenna-d amezray Eugène Guernier : « labud ad yesɛu tayra anegrez tammawt iwacu Fransa tefka isem i tessufeɣ g taɛrabt… yerna yezmer a nesteqsi iman nneɣ iwacu irgazen isertiyen irumiyen ur fkin ara issem n Tanumedt, neɣ tamurt n Leqbayel, neɣ Tamuritanit. maca Fransa tessen mliḥ izri ines.».

Isem n Alger (Aljé) issem aɛewwaj arumi n issem "Alguère" s takatalant, angaru aki yeffɣ-ed g teɛrabt "ğazayer", Jazayer issem i s-yefka Buluɣin mmis n Ziri win i d-ixelqen tadinastit tazirit ass-nni mmi yesekka tamdint n Dzayer g useggas n 960 f agaluz n tamdint taqdimt i yesɛan isem s trumant Icosium, yefka-yas issem n Dzayer at Mezɣenna, caḍen izegzziyen i fkan i lmeɛna n issem aki i yetwafken sɣur Buluɣin Mmis n Uziri. Azzegzi amezwaru yenna-d belli issem n Dzayer yetwakkes g tigzirin i yellan zdat asagen n tamdint n Dzayer s teɛrabt (al-Jaza’ir) الجزائر, s teqbaylit, tigzirin n at mezɣenna, Neɣ awal n “tagzirt” yezmer (akken i ɣilen arakalen inselmen n tallit talemmast) ad yini igger i yellan ger illel d Seḥra igger i yezmer a tilli gyes tameddurt, “tagzirt n tmeddurt”. Azzegzi angaru yenna-d belli issem ad yillin fkan-t feljal tajmilt n baba-s n Buluɣin, Aziri mmis n Menad , ihi, issem n Dzayer ad yilli yusa-d g D’ziri, s tmaziɣt, Tiziri(lmaɛna ines tafat n wayur/waggur), Mezɣenna yezmer daɣen ad tili talɣa tetwaɛerreb n Imezɣen ayen aɣ-d-yefk : “Tiziri n at Imezɣan”. Imuzdaɣ n Dzayer tamanaɣt qqaren adziri/tadzirit (dziri/dziriya) fakken ad ssiwlen i imuzdaɣ n tamanaɣt.

Amezruy[beddel | edit source]

Tislamit n Dzayer[beddel | edit source]

Ass mi teγli Rum, yrnan s-deffiris iwendalen, llan Ibizanten imidusen dacu yeğa i wakken ad ilin aṭas n tigeldiwin timaziγin timecṭaḥ g Arris daγen, kra degsent ugin y mir-id ussan inselmen ger 665 d 708, g useggas n 665, iɛraben ẓedmen i tikkelt tamenzut f Tafrikt u gafa armi (tamezɣa) g useggas n 683 yeṭṭef Sidi Ɛuqba aḥelli. Cciln azbu n tageldunt Dihya, g aseggas n 708 uɣalen imaziɣen timdefirt maca ɣelbenten iɛraben, ihi ṭfen tamurt imaziɣen, yǧan ajjed nsen d tutlayt nsen igejdan.

Acu-t usxarbubec agi, nutni (At udabu) uran amezruy nneɣ s "la gomme" kunwi aɣ tesxarbubucem(t) da-gi, arut amezruy n tidet a yarrac nneɣ !

Taslekt tafransit[beddel | edit source]

Tufad Fransa imerwasen n Bakri d Bucnaq d sebba f aken ad tekcem ar Dzayer s usagen n Sidi Freǧ g useggas n 1830

Tagrawla n nuwember[beddel | edit source]

Ass n 31 tuber 1954 llan iserdasen idzayriyen sewjaden (ttheggin) i imenɣi, ggunin (arjan) ass n tatusant n irumiyen imi llan marra deg yiḍ netmaɣra, ttun iman-nsen, maca g idurar iserdasen wten (ssufɣen) tarṣaṣt tamenzut f 00:00, akka i tebda ( tekkmassa) tegrawla n ugdud i yellan ddau uḍar n temharsa (colonisation) n Fransa.


Tewwwi-d azarug -ines ass n 5 yulyu aseggas n 1962, tkecm-itt Fransa di yulyu n 1830 ass mi tella s ddaw n tecḍat n Turk taɛutumanit. Am wakken i s-yenna Ccix Muḥand u Lḥusin:

Ikecm-ed Urumi di ṣṣif
Ad iffeɣ s ssif
Di ṣṣif
Qbel lexrif...

Tedda ledzayer abrid yeččur s yisennanen tebda amezruy -ines g wass mi tegred tagrawla n umenzu n wember 1954 deg wedrar n Wawras, ymagred ass n tatusant lɛid (adriz) n irumiyen. refden-tt irgazen d tlawin am Ɛebban Remḍan, Ḥusin At Ḥmed, kolonel Uɛemran, Mesṭafa U Bulɛid, Muḥemmed Buḍyaf, Ḥasiba Ben Buɛli, Ferḥat Ɛebbas, Xiḍer, cadhen ismawen-nsen d ayen i d-fkan i ledzayer.

Tarakalt[beddel | edit source]

Tamurt n Dzayer d tamurt tamenzut i meqqren akk ɣef timura n tigrakalin s tajumma ines, d tamurt tis snat i meqqren g timura n umenẓaw n Tafriqt, tesɛa tamurt n Dzayer g tama n wenẓul amur amoqran nu nezruf ismis Sehra. deg ugafa, aṭlas atelli

Tarakalt tadeblant[beddel | edit source]

Twabḍa tamurt n Dzayer i 48 igezda, yal agezdu iggenses aferdis adeblan GGG agraw aɣerfan n ugezdu yetf-itt lwali atisers aselway n tagdudt, yal agezdu yebḍa ɣef asunen, yal asun yebḍa ɣef tiɣiwanin agraw aɣerfan aɣiwani, taɣiwant atefren imanis aselway ines (amɣiwan) Tikelt taneggarut g y tetwabḍa gyes tamurt n Dzayer studebla tella deg useggas n 1985

Algeria wilayas.png

Tamendawt n Lzzayer fernen-tt idzairiyen g useggas 1963 tebḍa f 48 tigezdeyin: