Sus

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi
Sus
Tamazirt n Sus



Souss-Massa region locator map.svg
Tadbelt
Tamurt Merruk
Timdinin Inezggan, Tiznit, Tafrawt, Tarudant, Taɣzut (Merruk), Mast, Ayt Mellul, Buyigwra, Ayt Baha, Sidi Ifni, Buyizikaren, Imeswan, Ṭaṭa
Tutlayin Tacelḥit
Tamanaɣt Agadir
Tadimugṛafit
Isem n umezdaɣ U Sus (Ayt Sus), Ult Sus (Ist Sus)
Imezdaɣ 2 676 847


Sus

Tasga n Sus tella yiwet gar timndaḍin n tamurt n Umṛṛuk, tella af utaram. D yiwet lli aṭas ittuyssan s tmallayt d tasbbabt d tayerza. Iɣerman-ines imeqqranen llan Agadir, Tarudant, Warzazat, Tiznit, Tazaggurt, Ifni, Tinɣir. Lεamalat-ines Agadir Id-Aw-Tanan, Inezggan-Ayt Mellul,Actuken, Ayt Baha, tili tsggayad f 70,880 km². Yili ugar n 3,113,653 n imezdaɣ.

D-tamnaṭ anda qwan aṭṭas aṭṭas Yimaziγen, tuggar timnaḍin nniḍen n Tefriqt Ugafa. Imezdaγ-is ttemslayen "Tacelḥit".

Tamnaṭ aggi tettwasen daγen s inazuren-is, s yiwen n ssenf n ccna d ccdaḥ umi qqaren Aḥwac. Aḥwac aggi, d ccdaḥ, d ccna, n Yimaziγen n Sus, anda ccenun, cceṭḥen s tarbaɛt. Yella Uḥwac anda argaz d-tmeṭṭut ttekin deg-s. Llant tuddar anda yella Uḥac n yergazen d uḥwac n tefraxin (tullawin).

Tamnaṭ aggi tettwassen daγen s yiwet n teǧra umi sawalen " Argan". S wargan skarayen "zzit", skarayen deqs n tγawsiwin nniḍen i weccbub, i weglim, i lmakla, i sseḥa.