Wikipedia:Agraw

À propos de ce flux de discussion

Sami At Ferḥat (mmeslayattekki)

kab: Bɣiɣ ad qqimeɣ admin akken ad kemmleɣ lxedma inu.

en: I'd like to renew my user rights in this wiki.

My contributions

Répondre à « Renew user rights 4 »
Sami At Ferḥat (mmeslayattekki)

kab: Amezruy n La page taqdimt Wikipédia:Agraw (s l'accent ɣef e) yettexfa axaṭer la redirection ar da ur tleḥḥu ara (BTW Wikiflow neɣ structured discussions yeččur d iẓẓan, yesɛa aṭas les bugs, ilaq ad t-nekkes).

Les droits inu n admin ad mmten ass-a. Mazal aṭas n tɣawsiwin deg wiki-yagi ilaq ad beddlent. Bɣiɣ ad qqimeɣ admin akken ad fukkeɣ lxedma inu dagi.

en: The page history of Wikipédia:Agraw (accent above e) is lost after I redirected it to this page (BTW Wikiflow / structured discussions sucks, it's inconvenient and full of bugs, we need to get rid of it).

My admin rights expire today. There's still a lot things that need to change here. I'd like to renew my user rights in order to finish the job.

My contributions

Bilalbouyahia (mmeslayattekki)

ur fhimegh ara

Sami At Ferḥat (mmeslayattekki)

Di mkull wikipedia llan yinedbalen (admins), lxedma-nsen:

  • meḥḥun isebtar.
  • ttbeddilen isebtar (mačči mkull yiwen yezmer ad ten-ibeddel).
  • ttɛekkilen imseqdacen (tikkwal llan ivandaliyen).

Deg wikipedia-agi (wikipedia s teqbaylit) ulac yinedbalen. Nekkini d admin temporaire axaṭer aql-aɣ drus. Ilaq minimum 3 n yimseqdacen akken ad nefren anedbal permanent.

Répondre à « Renew user rights 3 »
Sami At Ferḥat (mmeslayattekki)

Ldiɣ le post agi akken ad nemṣalaḥ gar-aneɣ: Aql-aɣ drus deg Wikipedia-agi (Wikipedia taqbaylit), deg leɛnaya-nwen, ilaq ad nemmeslay gar-anaɣ, Remarkiɣ belli:

Zidat yexleq aṭas n les articles ɣef les plantes (imɣan), lameɛna, ur sɛint ara les liens ɣef Wikidata, ur sɛint ara d'introduction. Tagi mačči d aɣilif: Zidat ur yessin ara amek tleḥḥu Wikipedia, mazal-it yetteḥfiḍ. Ilaq ad t-nɛiwen.

Bilalbouyahia, yexleq aṭas n les articles ɣef les espèces, yettpartisipi aṭas deg Wikipedia-agi, yeḥfeḍ amek tleḥḥu, lameɛna, netta iḥemmel ad yaru s tmaziɣt tafuṣḥit tazzayrit, netta agressif akked Zidat axaṭer ur yessin ara mliḥ Wiki: yemḥu des textes imeqqranen mebla ad yessfhem Zidat, mebla ad yerra i les messages ines, yernu, yettbeddil ismawen s teqbaylit ar tamaziɣt tafuṣḥit, lehḍur ḥedd ur yefehhem, Sameḥ-iyi a Bilal, nekk ḥefḍeɣ taqbaylit akken ad heddreɣ akked leqbayel mačči akked les ancêtres nsen.

Zidat (mmeslayattekki)

Tanemirt a Samir,

Bdiɣ-d la page 'Imɣan' d tin anda leqbayel neɣ imaziɣen nniḍen zemren ad afen ismawen n yemɣan s teqbaylit, s latiniti, s fransist (aṭas n leqbayel i yesteqsayen ɣef yismawen s fransist). Bniɣ daɣen ad rnuɣ kra n tira ɣef yemɣi s timmad-is: acu i wumi teneseqdac atg. D amecwar ameqṛan imi yella ɣuri umawal n azal n 900 yemɣan. D isamwen d ǧan imura imezwura: iṛumyen di lqern 19 akked 20, leqbayel ar tagara n lqern n 20 akked d lqern 21.

Nniɣ-as ad bduɣ seg amawal am win-a yellan deg Imɣan bdiɣ s yismawen n yedlisen akked d wid ten yuran. Anect-a akk yekkes-it Bilal ! Ahat axir lukan t yerra ar tagara n umawal ? Neɣ at yer d les référence ? neɣ ahat 'imɣan' mači d isem ilaqen i la page-a at nebeddel ɣer 'Amawal n yemɣan'

Ayɣer ur uriɣ ara akter i mkul imɣi ?

Mkul la page di 350 nni i d snulfeɣ, ilaq aṭas n lweqt akken ad sfeqdeɣ ma yella isem s latiniti i sxedmen iqdimen, mazal-it iseḥḥa, ad sfeqdeɣ ma yella imura seqdacen ismawen nniḍen, ad tafeɣ tiwlifin iggerzen di Wikipedia (.fr, .es, .it, .en, wikispecies - llant aṭas s ɣuri seg Idels Imɣan n Tensawt - plantes de Kabylie).

Ass ma kfiɣ aya, ad rnuɣ ad aruɣ ayen sneɣ ɣef mkul imɣi. Sya ɣer din ahat llan wi-d a yernun akka yexeddem Bilalbouyahia, llan daɣen wi-d yesnen akter-iw (lḥirfa inu d tafizikt !)


Kra n lemtul n wayen yettekkes Bilalbouyahia nek ar ɣuri ur ilaq aya. Mebla ma nniɣ-d, abddel n wayen ixeṣren ilaq !

- Tuksa n wayen uriɣ ɣef wi-d yuran ɣef yismawen n yemɣan s teqbaylit ( Hat-an acu uriɣ uqbel [https://kab.wikipedia.org/w/index.php?title=Im%C9%A3an&oldid=81866]

- Tuksa n yismawen: di Ajeǧǧig izizwi, yekkes isem Ḥaǧ čamar akken s neqqar ɣerneɣ yerra Ajeǧǧig izizwi. D lebɣi ilaq ad yeǧǧ isem id sunulfaɣ ad yernu isem nniḍen di 'isamwen nniḍen steqbaylit'.

- Tuksa n yismawen: Di Tawelman yekkes akk ijeriden nni anda medden zemren ad rnun ismawen nniḍen. D ijeriden giɣ di mkul la page id snulfaɣ (di lemtel Waktun) Ayɣer ? Ma yebɣa yiwen ad yernu isem nniḍen s teqbaylit neɣ s tamiziɣt ?


Ɣef temsalt n usnulf n wawalen ur fehmen ara leqbayel. Yelha ma nrennu imeslayen ijdiden maca ilaq yiwen ad iteddu s laaqel. Mulac ma medden ur zmiren ara ad ɣren ayen n ttaru, iwumi-t ?

Tanemirt
Zidat (mmeslayattekki)

Azul a Sami,

Nekk akked d Bilal nemyura ɣef temsalt n yismawen.

Niɣ-as i Bilal ilaq a nqader ayen d ttawin wiya-d. Nekk ur tekkeseɣ ara lḥaǧa d yura wayeḍ alma tḥeqqeɣ tella d l ɣelṭa. Ma sneɣ ayen nniḍen d rennu at rnuɣ.

Tanmirt


Bibras

8 commentaires • il y a quelques secondes Zidat (discussioncontributions)

Azul,

Turiḍ ' isem n Bibṛas nniḍen d Tarinast'. Deg wayen sɛiɣ yuran ɣef Bibṛas (azal n 5 imura) yiwen ur d yuder Taranast i Bibras.

Ahat tɣelteḍ ?

Tanemirt

Saïd Zidat

Répondreil y a un jour Bilalbouyahia (discussioncontributions)

Azul a mass. Bibras deg Teqbaylit ɣers 2 n yismawen. Ussan-a tfekkiy (tekfa) 3G. Mi ara ad zedmeɣ (ad charif) ad uɣaleɣ ad aruɣ yakk idrisen ɣef yimɣan w ad rnuɣ ɣef wid i mazal ulac-iten

Répondre Remercieril y a 21 heures Bilalbouyahia (discussioncontributions)

dsl. Mara ad charǧiɣ 3G

Rnu daɣen llan waṭas n yemɣan mazal nessexdam ismawen nsen n tidet amdya (Cix lebqul × = Tirizwa ✓ )

Répondre Remercieril y a 21 heures Bilalbouyahia (discussioncontributions)

akken daɣen walaɣ teɣlid deg ucuḍen. Acku ismawen-a n yemɣan d ismawen n tewsitin (Gènres) mači n telmas (pas de espèces) . Acku tilmas yal tikkelt yettili wawal udfir amdya (mil commune= ilni amezday

Ilni = gènre . plus amezday pour l'espèce

Répondre Remercieril y a 21 heures Zidat (discussioncontributions)

Azul a Bilal,

Tanemirt i wayen akka iyi d sfehmed. Ayen akka i d teqqareḍ igerrez u ayen nezmer ad tnaru dayen aɣ yessawḍen ɣer sdat.

Maca ismawen n yemɣan s teqbaylit llan aṭas yernu ḥed ur izmir ad yini wagi iseḥḥa wagi ur yesseḥḥa ara. Akka i tḍerru i mkul tutlayt, mkul imɣi yesɛa aṭas n yismawen. Tikwal isem iteddu akked sin neɣ ktar n yemɣan.

Ilaq mkul yiwen ad yernu ayen isen. D rennu mači d tukas i lmeqdra n tmusni id n ḥawec si mkul amekan.

Dayen iyi gan uriɣ i mkul imɣi: ismawen akked d tiwelhiwin (ansi d yekka yisem). Di lemtel Aẓekkun

Nekk ar ɣuri di temsal n yesmawen, ala ismawen s latinit i d ismawen usnan. Ismawen s teqbaylit neɣ s tmaziɣt, ur yexṣir ma llan aṭas neɣ ma mxallafen. Ur ilaq ara ad tili d tina: mkul yiwen d ibawen-is i yettewan :)

tanemirt, Saïd Zidat

Répondreil y a 6 heures Bilalbouyahia (discussioncontributions)

Maca llan ismawen kkan-d seg Teɛrabt amdya LBECHNA s teqbaylit isemis INLI. Neɣ CIX LEBQUL yekka-d seg Darja. Nekni netteɛrad ad nesselmed ismawen iqbayliyen

Répondre Remercieril y a 4 heures Zidat (discussioncontributions)

Ma yella sexdamen-ten medden ass-a di tuddar n leqbayel nekk ar ɣuri mači d aɣbel ma kkan-d si fransist, neɣ si sbenyulit neɣ si taɛrabt. Llan imeslayen id lemdeɣ si tlawin d yergazen ur nessin ara maḍi taɛrabt ! Cix n lebqul di lemtel, ulac aqbayli ur tenessin akka.

Ma nerna yas isem nniḍen yella yakan s teqbayli neɣ d yekkan si tutlayt tamaziɣt nniḍen dayen iggerzen. Maca ar waṭas n leqbayel Ccix n lebqul d Borrago officinalis :) Akka i d amezruy nneɣ ...

Répondreil y a 11 minutes Zidat (discussioncontributions)

Ad uɣaleɣ ar CCix n lebqul, kečč atan walaɣ turiḍ Asemlal d ittbanen d aseklu Populus i wumi neqqar Aṣefṣaf. Sɛiɣ acḥal d i mawalen, ulac win i d yenna Ccix n lebqul d Populus.

Bɣiɣ ak steqsiɣ ma ulac uɣilif, ansi d ttawiḍ ismawen-a ? D ayen snen medden di lǧiha nnwen ? Dayen uran iqdimen ?

Ar tagara, bɣiɣ ak d iniɣ, ur ilaq ara a ttekseḍ isem neɣ ayen nniḍen ma yella win t yuran iteḥeq ɣef ayen yura. Nekk d lemtel, ulac ayen uriɣ, ur d nekki seg wayen iyi d nennan imezwura, neɣ ayen uran sin neɣ akter imyura. Ma yella twalaḍ lḥaǧa texser ini iyi-d;

Ma ulac uɣilif ad sɛelmeɣ Sami at Ferḥat d yebdan Wikipedia:Agraw garaneɣ.

Tanemirt

Bilalbouyahia (mmeslayattekki)

Azul a yatmaten. Kra n wawal id uriɣ deg Wikipedia yessefk fellawen ad teẓrem d akken d awal aqbayli. Nekk xeddmeɣ anecta i wakken medden ar issinen ula d awalen iruḥen ama d imɣan neɣ d tiɣawsiwin n iden Maca mbɛed yal awal ttaruɣ-d anamak is yettwasnen gar () Amdya: S agensu (daxel) Yelfa-d (yeḍra-d) Tadra (ljedra) Tameslayt (lhedra)

Zidat (mmeslayattekki)

Azul,

Tanemirt a Bilal, ur yelli ccek ar ɣuri belli ayen d taruḍ dayen d fka tutlayt taqbaylit. Ma yella usteqsi s ɣuri atan fehm-it d lebɣi-iw i tmusni. Rnu n imeslayen ijdiden dayen igerzen maca ilaq s laɛqel kan akken ur nettaǧa ḥed. Iqbayliyen ur nnumen ara tira neɣ leqṛaya n teqbaylit. Cwiṭ n wid yeqqaren ma yella ufan lekter n wayen yuran d ajdid dɣa aten dɣa d tuki ifadden. S timmad-is, xas akken ayen ufiɣ yura s teqbaylit d taɣeɣ-t-id maca ma tira s waṭas n wejdid, ad ɣreɣ kran n ijerriden ad fecleɣ... Akka iyi d yenna yiwet n tikelt Ṛemdan Achab iqedcen aṭas i teqbaylit: aṭas n usnulfu ineqq taqbaylit.

Ha-t-an amek walaɣ leqdic-a. Xudi dayen iwumi tlaq tmusni nekk ur lliɣ d amusnaw n tutlayt. Lḥirfa-w d tafizikt.

I leqdic ɣef yimɣen, igerrez ma terniḍ-d ajedid maca ayen yellan yelha daɣen ma neǧǧat. Ala ismawen s latinit i yellan yiwen i mkul imɣi. Ismawen s tutlayen am teqbaylit ttilin akter imi tella lmexalfa seg idis n tmurt ar tayeḍ. Yezmer yisem ad yili yettwasqdec i sin yemɣan, tikwal imɣi yesɛa sin yismawen.


Ihi, ad iniɣ mkul yiwen deg neɣ ad irennu ɣef ayen yufa yura yakan. Nekk ur ttekkeseɣ ara awal alamma walaɣ-t ixser yernu uqbel at kseɣ, ad steqsaɣ win i t yuran.


Tanemirt.

Saïd


Zidat (mmeslayattekki)

Azul,Je viens de voir que Bilalbouyahia supprime des rajouts que j'ai effectués sans raison. Hier c'est la ligne 1672 dans imɣi (Zaɛter) et c'est la deuxième fois qu'il le fait pour ce terme spécifiquement alors même que j'ai demandé Bilalbouyahia de bien vouloir ne pas effacer les contributions des autres sans raisons importantes. Ce terme est utilisés par des pans entier de Kabylie même si c'est un emprunt. Une langue est vivante et si on peut rajouter des mots, ce qui existe est un héritage de notre histoire que l'on le veuille ou non.

J'ai passé beaucoup de temps pour rajouter des informations, pour lesquelles j'ai toujours des références. Passer derrière pour les supprimer est pour moi un manque de respect et surtout me faire perdre beaucoup de temps.

Je fait donc appel au bon sens de chacun pour respecter le travail d'autrui. S'il y a doute sur une entrée, le mieux est de le signaler à l'auteur.

J'ai rédigé ce message en français dans le cas où d'autres modérateurs de wikipedia doivent le lire.


Merci


Saïd Zidat


Bilalbouyahia (mmeslayattekki)

azul fellawen. Así yufad ad ldim Facebook. Nekk iznan-a n Wikipedia ur snissineɣ ara s waṭas, ur dettaweden ara akken i wata ... Atay líen n Facebook-iw fb.me/SoyBerber tanemmirt

Bilalbouyahia (mmeslayattekki)

awi yufan (deg tazwara) Dsl

Líen de Mon fb: fb.me/SoyBerber

Nom de fb: Simón Bolívar

Sami At Ferḥat (mmeslayattekki)

Bilal,

Taqbaylit, am tutlayin nniḍen, tettbeddil s lweqt, Terḍel-d awalen seg tutlayin nniḍen, tḍeyyeɛ awalen...etc. Taqbaylit tesɛa azal n 30% n wawalen seg taɛrabt, tagi mačči d lɛib: irumiyen steɛmren igniziyen 100 n iseggasen, tura tagnizit tesɛa azal n 80% n wawalen seg tarumit. Tajapunit tesɛa azal n 60% n wawalen seg tacenwit (chinois), tafursit tesɛa azal n 60% n wawalen seg taɛrabt...etc.

Mkull yiwen deg le monde yebɣa ad yessen tagnizit, igniziyen ur testḥin ara s tutlayt nsen. Tagnizit mebla awalen seg wawalen irumiyen macči tagnizit, kif kif akked taqbyalit.

Deg leɛnay-k a bilal, aru s teqbaylit, teqbaylit n wassa, ma tebɣiḍ ad taruḍ s tmaziɣit tafuṣḥit, xleq Wikipedia s tmaziɣit tafuṣḥit tazzayrit neɣ partisipi deg Wikipedia s tmazaiɣit tafuṣḥit tamerrukit (ttarun s tifinaɣ ajdid, ad tt-tafeḍ deg ).

Sami At Ferḥat (mmeslayattekki)

Zidat,

Gezmeɣ l'article ɣef yemɣan: Ismawen n yemɣan s teqbaylit + Imɣi (yesɛa un lien ɣer ismawen s teqbaylit).

Xelqeɣ daɣen yiwet n template, ssexdem-itt akka: {{Autoarticle imɣi}}, ma sɛiɣ lweqt ad tt-beddleɣ akken ad tjiniri plus de texte.

Zidat (mmeslayattekki)

Tanemirt Sami, Ismawen n yemɣan s teqbaylit igerrez. Ayen sarameɣ s leqdic-a, ad yili d tazwarut n twizi si mkul idis n tmurt n leqbayel akken yal yiwen ad yernu ayen yessen ama d ismawen neɣ d asseqdec s yemɣan. Di lebɣi yal isem a s nernu taɛwint neɣ tawelha ansi d yekka (taddart, amyaru atg.)

Belkacem77 (mmeslayattekki)

Azul fell-awen a tarwa.

Nekk d anedbal n tegrumma n yisefka n taɣect taqbaylit n Common Voice https://voice.mozilla.org/kab, d anedbal deg usenfaṛ n tefyar akked tsuqilin deg Tatoeba https://tatoeba.org/kab/, d anedbal n ddeqs n yisenfaren-nniḍen s teqbaylit ama d Facebook, Firefox, LibreOffice, OpenOffice, Evernote, ...


Ad d-rreɣ lewhi ɣef kra n tikta:

1- Tagi d taqbaylit mačči d tamaziɣt.

2- Ilaq uqadeṛ n yilugan n tira i yettwasemrasen deg yiɣerbazen neɣ tisdawiyin n tmurt n leqbayel.

3- Tutlayt mačči d amawal. Tutlayt d tajerrumt, tasnalɣa, taseddast akked tesnamka.

4- Awalen irekden deg teqbaylit, ur ilaq ara ad ttwakksen.

5- Awalen atraren ilaq ad sɛun aẓaṛ: Iṛeṭṭalen, asnulfu seg uẓaṛ, asnulfu s tesnamka...atg.

6- Ilaq ad tessemḥasem i yimusnawen n tutlayt.

7- ISefka n Wikipedia akked Wikitionnaire s teqbaylit, ad ttwasqedcen deg yisenfaṛen n tigzi n tmacint i nsenker yakan (aɛqal n taɣect, tasuqilt tawurmant, tasleḍt n tesnalɣa/taseddast, tasleḍt n tjerrumt, tasleḍt n tesnamka, aseɣti awurman...). Ihi ilaq ilugan ad ttuqadṛen akken iwata.

Ihi, sekra n wawal i d-yekkan ama seg taɛrabtn tafransist neɣ tutlayin-nniḍen, ilaq ad qqimen ladɣa ma yella uɣen talɣa n teqbaylit.

Bilalbouyahia (mmeslayattekki)

Azul. Txilwen s ixfenwen yyaw ad nennejma3t deg ugraw deg Facebook. Nek iznan n Wikipedia ur d ttawan ara akken i wata. Ur zmiteɣ ara ar sfehmeɣ iswi ynu akken i wata

I tikkelt n iden Facebook isem-is Simón Bolívar (Líen: Facebook.com/SoyBerber) tanemmirt

Zidat (mmeslayattekki)

Azul fell-awen,

Tanemirt a Belkacem. Ayen akk d nniḍ nek ar ɣuri d ṣwab. Ulama ur fhimeɣ ara akk ayen d turiḍ ula s 3 neɣ 4 isegzawalen i sɛiɣ (amawal.wikidot.com, M.A.Haddadou, K.Boumara, JMDallet llan wiyaḍ ?)

Akka i d taqbaylit tajeḍidt. Tin yessexdamen awalen i wayen ur ssinen iqdimen (tasnalɣa, taseddast, tesnamka atg. ). Nekkni s les anciens akken iyi d yeqqar Muḥend u Yeḥia ahat teǧǧa-yaɣ tmacint :-) Acu mkul yiwen ad yexdem ayen i wumi yezmer.

Ihi nekk s timad-iw ur d yelli di lbal-iw ad snulfu awal neɣ ad iniɣ wagi d awal ilaqen neɣ d win ur ilaqen ara. Leqdic-iw d a squcceḍ n wayen snen medden di taddart-iw ɣef yimɣan, rennuɣ-d ayen uran iqdimen ladɣa iṛumyen n lqern 19.

Anect-a akk rrenuɣ-as almad n tira s teqbaylit. Ar ccib n laɛmer i bdiɣ llemdeɣ tira n tutlayt n lejdud yerna di lɣerba (aɛdden 35 sna tura)

Akken d nniḍ, a neǧǧ leqdic ɣef tutlayt i yemusnawen. D nitni a yefrun ger uzegzaw d uquṛan...

S tegmatt

Saïd Zidat

Belkacem77 (mmeslayattekki)

Azul a Saɛid,

Awalen icudden ɣef tusswniwin n yisefka (sciences des données), ad ten-tafed deg yimawalen am win n Mahrazi: Amawal n tussniwin n tutlayt), amawal n tnesnelkimt, amawal azerfan, amawal n tfizikt, amawal tliktṛunit.. atg.

Deg uḥric n tetiknulujiyin timaynutin icudden ɣer yiẓeḍwa n tmetti, ddeqs n awalen-nniḍen i d-yennulfan tagara-a. Ttwasqedcen ded usideg n Facebook s teqbaylit, isenfaṛen n Mozilla, Oppia, OpenStreeMap atg.

Ilaq imdanen ad ttnadin akka cwiṭ acku ddeqs n yisenfaṛen i yekkren.


Ddut ɣer usetbter-a deg Facebook akken ad nemmeslay ɣef timsal-a deg sin n yisenfaṛen: Wikipedia akked Wikamawal (Wikitionnaire)

https://www.facebook.com/groups/441934589741871/


Tanemmirt-nwenRépondre à « Bilalbouyahia vs Zidat »
Il n’y a aucun sujet plus ancien