Isebtar war izdayen ager-tutlayin

Jump to navigation Jump to search

Isebtar agi ur sɛan ara izdayen ɣer tutlayin nniḍen :

Talɣut deg ukessar seg lkac, tasiwelt taneggarut n wass 14:14, 13 wamber 2018. A maximum of 5,000 results are available in the cache.