Meksa Ɛebdelqader

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Simpleicons Interface user-outline.svg Meksa Ɛebdelqader
Meksa (chanteur kabyle Algérie).jpg
Tameddurt
Talalit Mira Suqel, Yunyu 4, 1954
Taɣlent Lezzayer
Timekkest Créteil, Tuber 30, 1988
Amahil
Amahil musicien Suqel akked acennay

Meksa Ɛebdelqader ilul di 4 yunyu 1954 di taddart Mira n tɣiwant Timizart i d-izgan di lɛerc n At Jennad di temnaṭ n Tizi Wezzu. Asmi i yeweḍ 6 isegwasen di lɛemr-is, idda d imawlan-is ar temnaṭ n Blida anda isɛeda aṭas iseggasen uqbel ad yuɣal ad izdeɣ di 'la pointe pescade', di tama n Buluɣin di Lzzayer tamanaɣt. Yella isɛa 22 iseggasen asmi yunag ar Franṣa, anda yella izdeɣ di Épinay, Paris. Din Meksa illa ixeddem di tasenselkimt (informatique) illa yettidir d yiwet n tefranṣiṣt isem-is Natali. Deg useggas n 1980 yesɛa-d yid-s taqcict umi yefka isem amaziɣ : Masiba.

Dɣa deg ṣenduq id yuɣal si tmurt Franṣa ar taddart-is Mira. Imi issufeɣ iman (tarwiḥt) ass n 30 tuber 1988 di yiwet n laksida n tkarust di Créteil-Paris. Ar assa tamettant ines illa deg-s asurdu (ccek) aken iqqar gma-s amecṭuḥ id yewwin ṣur-as (ljetta-s) ar tmurt si Paris. Kullec izmer ad yilli: izmer ad yilli anecta ikad si 'le racisme' n ifranṣiyen, imi imiren anecta iqwa nezzeh di tmurt n Victor Hugo. U daɣen izmer ad yilli dayen nniden: ur ilaq ara a nettu tamettant n Dda Lmulud At Mamer id yellan deg kra n wagguren kan mbaɛd n tin n Meksa imi sebba n tmettant-nsen d yiwet. Ma nerra ar imeslayen n Natali, i d-nuder s ufella, tenna: af wayen i s d-nnan wid isexsayen times (Les pompiers), illa win i t-iwten maca ur zrin anwa. Ulac acemma n tbut af waya. Ayen ilaq ad tezrem belli imut deg yiwet n tesqamut n temsulta di Kritey (Commissariat de police de Créteil).

Nek urjin ad ttuɣ ass nni asmi i-mut Meksa, cfiɣ d yiwen uɣmis i-ḥemleɣ ad-ɣreɣ nezzeh imiren i d-ifkan isallen n tmettant n Meksa: wagi d 'Algérie Actualité', i d-ittefɣen yal amalas aken tezram ahat.

Iwaken kan ad smektiɣ daɣen belli tasfift tanegarut n Meksa, isem-is Amɣar Azemni, u tefɣed deg useggas n 1988: kra imalasen kan uqbel ad yemmet. D lewhayem amek di tesfift agi, tella yiwet n tezlitt anda t heder-d af tuɣalin ar tmurt deg uṣenduq.

Amek id yussa s anar n ccna?[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Meksa illa meẓẓiy asmi i s-tekcem tayri n ccna s d uẓawan s ul-is. Deg 1973 ikcem ar umaṭaf wis 2 n Rradyu taɣelnawt n Lzzayer i waken ad itteki di yiwet n tarbaɛt uceqquf umezgun. Deg 1975, ijja Rradyu s anar n ccna. Yella ger tasuta tamaynut inazuren id yufraren deg segwasen n 70, ger imezwura n ccna i fkan azal muqqran i tezlit taqbaylit tartart, am Ferḥat Mhenni, Mjahed Ḥamid, Yidir, ǧamal Ɛellam, Menad, Ccix Nuredin, d wiyad. Zemreɣ ad ini-ɣ belli Meksa illa d win i sexdamen di tezlatin ines ugar n wawalen neɣ imeslayen ur nesexdem ara s ṭaqa imiren. Ad smekt-iɣ kan belli deg seggasen n 70-80 macci aṭas, ladɣa wid izedɣen timdinin, illan i snen awalen am: Isalen, Agdud, Tagrawla, Tafsut, Dujenbir, Idles, Agellid, … Daɣen di tezlatin-is iḥekud Meksa lawayed-neɣ (Anzar, Yimecreṭ, …) d tmucuha-neɣ (Lunǧa, Zelgum, …) akw d umezruy imaziɣen d igeliden nsen am Masinisa d Gaya. Anecta ahat ur d yettili ara lukan ur yelli Mas Muḥ Cerbi, i yeklalen tajmilt muqren, d netta i ttaken imeslayen i Meksa. Usmekti kan Muḥ Cerbi, d yiwen umeɣnas n tmaziɣt u d-amyaru af umezruy imaziɣen i ttwasnen.

Iḍebsiyen n Meksa[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Deg segwas n 1975 id isufeɣ adebsi ines amezwaru umi isem-a Tasfut. Asegwas id yernan, yunag ar Franṣa, anda i sekles adebsi wayed azwel-is: Taɣuzi deg idles, anda lant yakw tuɣac i-s-yettwasen Meksa am Asif Asif, Anzar, Timecreṭ, …ur nettu i lebda imi fazent nezzeh. Deg segwas n 1979, Meksa icna di tzzeqa n Aṭlas di Lzzayer tamanaɣt zdat n waṭas id yusan a s-inezhen. Deg segwas-a dɣa i sekles adebsi wayed umi yefka isem n: Tagrawla, anda llant tuɣac am Masinisa, Tafunst igujilen, Zelgum, … d tuɣac usagki id ismektayen aqbayli, neɣ amaziɣ s umata, amezuy ines d taɣarma ines iqburen. Anecta yussad swaswa kan imi asegwas wayed, aken tezram yakw ussant-ed tedyanin nni n Tafsut n 80. Dɣa deg seg wass agi, i sekles Meksa adebsi ines wis krad izwel-is : Amnekcem, anda yerra tajmilit ilmezyen n tefsut imaziɣen. Isyin akin Meksa iḥbes d acḥal isegwasen armi d 1988 anda i sekles, aken id nenna s uffela, adebsi-is aneggaru (Amɣar azemni), kra imalasen kan uqbel ad imet.

Tagrayt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Wid iḥedren asmi i yenṭel Meksa, qaren-d ayen i ttuɣaḍen, asmi imut ulac aṭas n medden, ula d yiwen unazur, neɣ uneɣmas id yussan ad iḥḍer i tenṭelt-is. Acku anecta imi Meksa illa di tudert-is d yiwen ur iḥemlen ara ad isken iman-is (être médiatisé), ad ittwasen, neɣ ad yilli dima deg iɣmisen neɣ di ôadyuwat, wama tilizri imiren ur d tṣaḥ ara i nekwni s imaziɣen. Meksa isɛa kan yiwen n iswi: ad isawed s ṣut-is d uẓawan-is i fazen, leḥmala n idles-neɣ ar imezzaɣ n yal aqbayli i waken a t id ismekti yal tikelt ara s-isel belli isɛa amezuy meqqren, ur ilaq ara ad iḥqer iman-is.

Tura nezmer ad n-ini izen ines atan yeweḍ imi deg seg wassen agi innegura, d ayen i sefraḥen ma nettwali aṭas n tejmilin i s-ittuɣalen i sya w sya. U aṭas i t-id ismektayen, ama deg ismal neɣ deg iɣmisen neɣ di tilizri n tmaziɣt neɣ. Dɣa ad smektiɣ kan belli tilizri agi t heḍred aṭas af Meksa ussan agi yezrin. Daɣen deg ussan n 23-24 uwenbir 2006, taddukli tadelsant Yusef u Qasi, n taddart Mira, akw d wexxam n yedles Mulud At Mamer n Tizi-Wezzu, heggan-d yiwen n wahil ilmend n tejmilt unazzur Meksa. Tagara yagi daɣen aṭas n-yeɣmisen n tmurt i d ihedren af Meksa. Di Muriyal tella-d yiwet n tameɣra muqren ass n 16 dujenbir 2006: ‘Kabylie Spectacle’ anda tellad yiwet tejmilit i Meksa s wudem ur usrid yiwen unazur icna-d kra n tezlatin n Meksa u waken tasuta tamaynut di Kanada ad zren d anwa-t Meksa.

Ayen i zemreɣ a tidernuɣ di tagara af Meksa, greɣ tamawt s kra n win i slan neɣ ara yeslen i tuɣac-is, s zux ad yini nek d aqbayli neɣ d amaziɣ, s umata. S kra n wid umi fkiɣ adebsi usid i sɛig n Meksa, u yufa-d lḥal ur t-sinnen ara uqbel, nnan-iyi d: Aqlaɣ n caṭew, dayen ifazen madi , neɣ aken id qqaren tikwal kra s t-franṣiṣit ‘C’est sublime, c’est magnéfique, c’est génial’. Lḥaṣul Meksa, ma s isel wemdan, i zmer ad yer yal yiwen iruḥen ad yeceḍ ad yuɣal ar laṣel. Tuɣac-is yakw katet s ul srid u smekt-ayen-d taneṣlit. Ayen yakw i yecna isɛa anamek, isɛa azal, ama af Tayri (Lunǧa, …), d lawayed (Anzar, Timecreṭ, …), d amezruy (Gaya agellid n Numidya, Masinisa), lferf d leḥzen (Tafsut, Asif Asif, …), Timucuha (Tafunsat igugilen, Zelgum, …). Dɣa ad ferṣeɣ tagnitt, i win urjin isla i Meksa, neɣ win ibɣan a s-isel i waken a t-id smekti, izmer ad yerzu ar wesmel agi: [1]

Amek ur tcerwem ara, ma teslem i meslayen icban wi:

Anzar! Anzar!
At-tebbw nneɛma bbwedrar
Anzar, Anzar
At-ternu tin n uzaɣɣar
Assa an-ncebbeh i wɣ-ɣwenja
A d-nezzi merra i tudrin
An-necnu maççi d kra
Tulawin s taɣratin
Ay Anzar awi-d lehwa
Ad swent yakw tebḥirin
Anzar, Anzar ...
Ay Anzar awi-d aman
Kkawent tferkiwin
Teslid merra s isalan
Ttxil-ek uɣɣal-aɣɣ-d d aɛewin
Awi-d kra din yellan
Yezra yired t-temzin
Anzar, Azar ...
Akal ifud ur yeswa
Kawent ula t-tizemrin
Tala tuɣɣal s nnuba
Hejbent fell-as tlawin
Nebbwi-k d acewwiq i cnna
Ttefrent fell-ak tudrin
Anzar, Anzar ...

Isem-ik d imesli-k (ṣut-ik) a Meksa atan ad yeqqim i lebda. D Dda Lmulud At Mamer id inna-n: Yella yiwen yella ulac-it, yella wayeḍ ulac-it yella.

Tamselyut[ẓreg | ẓreg aɣbalu]