Faḍma At Manṣur

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Faḍma At Manṣur
Tameddurt
Talalit Tamurt n Iqbayliyen, 1882
Taɣlent Lezzayer
Tutlayt tayemmat Taqbaylit
Timekkest Saint-Brice-en-Coglès, Yulyu 9, 1967
Tiɣri
Tutlayin Tafransist
Amahil
Amahil amaru, amedyaz, musician Suqel, acennay akked collector of fairy tales Suqel
Music instrument taɣect

Faḍma At Manṣur neɣ Faḍma At Manṣur Ɛamruc, Faḍma At Menṣur Ɛemṛuc yal tamnaḍt taqbaylit akken id tessenṭaq d tameṭṭut taqbaylit tamenzut i yuran adlis s tfṛansist iwumi tsemma tamacahutt n tudert-iw Histoire de ma vie deg useggas 1946 di Ṛades i d-yeffɣen deg useggas 1968, aseggas mbeɛd tamettant-is.

Tazwert n udlis-agi yura-tt Vincent Monteil akked Kateb Yasin.

D adlis ideg d-teḥka tudert-is, tin n yemma-s d tin n warraw-is, tudert-is seg wasmi tella di Tizi Hibel armi d asmi tedda d tislit ɣer Yiɣil Ɛli d yinig-is ɣer Rades di Tunes d yinig-is wis sin ɣer Bretagne (Breṭany]] di tmurt n Fṛansa. Faḍma d tayemmat n sin n yemyura, inaẓuren imeqqranen i d-yeğğan isem-nsen deg tsekla tafransist d yedles amaziɣ, Jean Lmuhub Ɛemṛuc d Marie Louiz Ṭawes Ɛemṛuc.

Tameddurt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Faḍma At Mensur tlul deg useggas 1883 di Tizi Hibel, d taɣtest n wagul tga yemma-s mi qqaren Ɛayni acku tesɛa-tt-id mbaɛd mi teğğel s wacḥal yiseggasen mebla nnaɛ n zzwağ. Di taddart-is, tenḥaf aṭas, timetti n yimiren ur tt-tqal ara sawalen-as taqcict n lɛaṛ, ɣef waya wwint-tt temrabḍin Iṛumyen yellan xedment di sbiṭar n Micli sekrent-tt-id, seɣrent-tt, dɣa mi temmed, tewweḍ 16 yiseggasen, fkant-as amḍiq gar-asent, txeddem dinna ula d nettat di sbiṭar, di lawan-nni dɣa i tt-yessen Belqasem At Ɛemruc i d wi tezweğ deg useggas 1899.

Mbeɛd zzwağ-is, Faḍma tban-as-d tudert-nniḍen, tufa win i d wi tecrek lferḥ-is d lqerḥ-is. Belqasem yella-yas d ayen akk tt-ixuṣṣen di tudert-is, yefka-yas tayri, leḥnana, tagmat, yerra-yas-d taflest d laman deg yiman-is. Tedder kra yiseggasen gar yiɛeggalen n twacult n urgaz-is syen unagen ɣer Tunes. Dinna, dɣa i tesɛedda tugget n yiseggasen n tudert-is, tessekcem arraw-is ɣer uɣerbaz, tefka-yasen ayen akk ilaqen akken ad ilin gar wid ifazen, ufraren-d s tegzi-nsen, s tmusni-nsen kesben, ḥellan-d imeḍqan ɛlayen.

Faḍma d Belqasem, d ddin amasiḥi i ḍefren. Ɣef waya ad naf yal yiwen deg tarwa-nsen fkan-as sin n yismawen, yiwen d isem amasiḥi, wayeḍ d isem amaziɣ acku Faḍma ɣas tebɛed ɣef wakal n lejdud-is maca teṭṭef deg yiẓuran-is, s wakka arraw-is ẓṛan ansi d-frurin. Dinna di Tunes, tezga tettcewwiq izlan n teqbaylit, tettawi-d timucuha n tgemmi n lejdud-is i dderya-s, tessaweḍ tefka-yasen idles-is, idles tuwret ula d nettat ɣef yemma-s. Faḍma iḥuza-tt aṭas yinig, ɣef waya tenna : zgiɣ sarameɣ, yiwen n wass ad iliɣ di tmurt-iw, di tlemmast n taddart-iw, gar lejdud-iw, d wid d wi ttmeslayeɣ s yiwet n tutlayt, wid d wi zdiɣ yiwet n tmuɣli, yiwen n yiman neɣ rruḥ n tlelli, n tdukli d tmunent, d rruḥ n Yugurten. Deg wakken tfud, neɣ tḥemmel taqbaylit-is, tessaweḍ armi tettali ɣer sufella n tɣurfett akken ad tessemḥas i yemsebriden yettɛeddayen zdat uxxam-is i d-yezgan deg ubrid ameqqran imi ara ttmeslayen s tcelḥit imi d tantala n tutlayt tmaziɣt yettcabin aṭas ɣer tantala taqbaylit. Faḍma d adrar n ssber acku zyada ɣef lḥif i tt-iḥuzan di temẓi-is, rnu lɣerba i tt-yesbeɛden ɣef wakal-is, terna-d tmettant yettawin arraw-is yiwen yiwen, d urgaz-is Belqasem, tewwet ssiɛqa di tudert-is imi tezwer akk tawacult-is, d ussan irẓaganen i tessegra ala Ṭawes i s-d-yegran, tin i d wi tezdi lqerḥ-is. Faḍma ur tunif ara i yir tudert tesɛedda d wussan i tedder di tmurt n Leqbayel ad ten-tɣum tatut. Ayen i d-teğğa d agerruj, ɣur-s aẓar n tmedyazt d tẓuri. Ass-a, teqqim-d d azamul n tmeṭṭut taqbaylit timinigt s tesreṭ tamasiḥit yefkan i warra-is ttrebga izaden, i ten-id-yessufɣen d aggagen n yal ukud di yal amkan. Temmut Faḍma di Sbiṭar n la Bretagne di tmurt n Fransa deg useggas 1967.

Tamesluyt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]