The Wind That Shakes the Barley (asaru)

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
The Wind That Shakes the Barley
Tutlayt: Tinglizt
Réalisation : Ken Loach
Production : Rebecca O'Brien
Scénario : Paul Laverty
Acteurs : Cillian Murphy
Orla Fitzgerald
Padraic Delaney
Liam Cunningham
Musique : George Fenton
Photo : Paul Laverty
Costumes : Eimer Ni Mhaoldomhnaigh
Durée : 127 minutes
Sortie : 2006
Format : Super 35mm (1.85:1)
Dolby Digital
Arrazen : Palme d'or geɣ Festival de Cannes 2006.

The Wind That Shakes the Barley ("Aḍu-nni ihuzzen tumẓin") d asaru wis 26 n Ubritani Ken Loach. Asaru-yagi issali deg wazal umahil-is, issali-t s igenni netta s timad-is. The wind that shakes the barley yewwi arraz n wuraɣ di tfaska n isura n Cannes 2006. Aṭas ahat iwehmen, ibaten s warraz agi amenzu maca yuklal-it usaru yagi xas akken issew tagwnitt s takriḍ, s imerẓi d idammen.

Tadyant teḍra di 1920 di tmurt n Irland mi tekfa turart n Hockey gar kra n imeddukal. Uraren, ḍsan, teddun ad kecmen s axxam mi id-iɣli fell-asen igenni. Ilaq ad nenni uqbel ad nekcem ar iɣuraf n tedyant d akken Irlandiyen fernen azarug di tefranin n dujember 1918. Syin, London terra yasen awal imiren imiren. Tuzen isardasen d igwlafen ar Iralnda akken ad tt-id err ar ubrid, akken ad teǧǧ ddaw uḍar-is imi tessekna-tt yagi.

Ihi d isardasen agi I yesserwin tagwnitt I ilmeẓyen-nni itturaren Hockey. ɣlin-d fell-asen amzun illa kra n win inɣan. Iseqsiyen s rregmat d ucennef. Tiyita, asfuti deg-sen d ucemmet deg uẓar nsen. Ula d ictiḍen ksen asen-ten ɣef tgarbuzin nsen. Ksen fell-asen sser. Ur asen ǧǧin acemmek !

Ameẓyan akw deg-sen, 17 d assegwass di ticett-is, mi testeqsan amek is iqqaren inna yasen-d isem-is s tirlundit, s tmeslayt-is. Isardasen igliziyen tugi a tent sseblaɛ tmurt imiren. Ggulen deg-s ad yinni isem-is s teglizit, netta igguma. Izga iqqar-d issem-is s tmeslayt-is. Ayagi ismaktay aɣ-d kra n tlufa ddren kra n Iqbayliyen deg issegwassen-nni I deg ihuz waḍu usammar idurar n tmurt nneɣ. Aṭas deg-sen ara ifriwsen mi ara walin deg ilemẓi, zzuɣren-t isardasen zdat imeddukal-is, zdat yemma-s tamɣart, skecmen-t ar yiwen udaynin ar tama n uxxam-is. Dinna qnent ar tasara, kkaten deg-s alami iselqef. Uragen imṭawen d idamen ɣef udem-is.


Akka I ibda usaru n Ken Loach. Akka daɣen ifɣen s adrar imezdaɣ n temnaṭ-agi di tmurt n Irlanda. Loach, s tezwart am tagi, isken-ed amek tettwaḥres tegwnitt ɣef Irlundiyen irefden abeckiḍ deg issegwasen n 1920. Injar-d abrid I tiṭ d wallaɣ iḍefren asaru akken ad gzun d akken Irlandiyen macci d irebraben. D tilawin d yeragazen d-ifɣen ɣef izerfan nsen, d agdud yugen ddel, yugin kennu, yugin azaglu.


Maca xas akken, llan imiren kra n Irlundiyen yugin ad refden amennuɣ s ubeckiḍ (am Iqbayliyen n yiḍelli d wassa !). Yiwen seg-sen d Damien, d amejjay, d-issalin tassadawit melmi-kan, yugi ad innaɣ. Irra ad iruḥ ar London ad ixdem di sbiṭar. Kra ɛerḍen imeddukkal-is ad iqqim ad innaɣ ar tama nsen « imi netta iɣra » ulac ! Izga ittargu tudart nniḍen di London u yuɣ abrid-is ar lagar ad iṭṭef tamacint.

Dinna, mi d-tewweḍ tmacint, iḥder I tikkelt tis snat I wamek ttbargizen Igliziyen di tmurt-is. Tamezwarut d ameddakel nni ines inɣan zdat wallen-is u tagi, tikkelt tis-snat, d issardasen nni imcumen diɣen I ikkarcen yiwen umɣar u sexnunsen-t, ssexmemin-t di lqaɛa. Ur as ǧǧin s yimi ur as ǧǧin s tyita.

Imiren, Damien igza d akken uffal ur ittara ara uzzal. Xas netta d amejjay u ibɣa ad isseḥlu imdanen, tamara terra-t ad ten iseqraḥ. Dɣa irna ar tama n gma-s Teddy akken ad d-yerr I tmurt-is ayen is kksen.


Aḍu nni ihhuzen irden d asaru ɣef umezruy macci d asaru n umezruy. D tamacahutt n wid ittanaɣen ɣef teɣdemt d izarfan nsen. Si tazwara ar tagara, asaru yagi immuceh-ed tawaɣit ddren imeɣnasen n Irland, d wamek ugaden, amek ttwacergen gara sen, amek ddren tamettant d tdukli. Kra n isuyas deg usaru yagi ur asent izmir ara leɛqel n umdan : sergagayent, ssefriwisent, sruyent, qqurent, qqariḥit.


Ayen walaɣ deg usaru yagi ihi d irgazen igren irebbi I tegrawla. D tialawin, xas di tili I beddent, maca ayen xedment ulac tagrawla ara t-yagwin, ulac tagrawla akw-ya ma ulac-itent.

Walaɣ diɣen iḥerkiyen, igumiyen, wid ifren iddarin ar tt-rres tegwnitt. Walaɣ diɣen kra, msakit ahat, d nniyyat u tecca-ten tqemmuct si tugdi u ssawḍen almi zenzen atmaten nsen xas akken ur tebɣin. Wallaɣ agdud illuẓ, yuḍen, iqarḥ-it usemmiḍ. Wallaɣ at-ci, imarkantiyen: azgen seg-sen xemten ur bɣin ara a tt-beddel, llan diɣen wiayaḍ seg sen ittaken idrimen akken ad tili tegrawla. Lḥasun d tirect, d atemmu akken nessen talsa.


Illa diɣen uzekka ibḍan imeddukal n yiḍelli. Llan wid innumen abeckiḍ almi ur zmiren ara ad t-sarsen. Illa diɣen ttrad mgal acengu yuɣalen gar watmaten. Llant tegwnatin anda yiwen « ilaq » ad ineɣ acengu. Ad t-inaɣ s imeṭṭi imi illa d ameddakul-is n yiḍelli. Di tiddet, ula d assa d ameddakkul, d takti n umennuɣ, d alugen n ttrad kan I ten ibḍan.

Asaru n Ken Loach iccur d tigwnatin am ti, d tidyanin n talsa di tizi n leḥris neɣ d tin n talwit. U anect-a I ikka s nnig isura nniḍen n ttrad I deg iṭarḍiq ukarṭuc di tazwara ar tagara. S tigzi yagi is id-iskar Loach asaru ines is yif wiyaḍ. Igza d akken ttrad d tadyant talsant u s talsa kan I izmer yiwen ad isken udem-is n tidett I wumi ḍlan wiyiḍ ambuxen imenɣi di baṭel

Yerna, ass-a, anda-t umgired gar urebrab d win yugin azaglu imi I sin redfen abeckiḍ ? Ula d Irlundiyen d-isken Ken Loach ar kra d irgazen ittnaɣen ɣef teɣdemt ar wiyaḍ d irebraben I yessefk ad ttwarzen. Timuɣliwin agi d tid seg ur izmir ad issukkes umennuɣ : ɣef tlelli id-illa neɣ ɣef useknu.


Di tlemmast n usaru, isenta Damien tamezyant-is ɣef yiwen uqrur, Chris, I ten izenzen. Chris illa idda yid-sen, innuɣ ar tama nsen maca ewwi-t uɣrum ar wanida ur inwi ara ad yaweḍ. Send ad itekki Damien amejjay ɣef znad inna yas : “ssarameɣ tuklal tmurt nneɣ amennuɣ-a nerfed fell-as”. Damien inɣa Chris. Akka I d illugan n ttrad, amdan isfeḍ gar wallen-is gma-s ma izga yas-d deg ubrid. Acku win irefden abeckiḍ, mi ara d-yerr ar gar wallen-is taɣawsa umennuɣ ittdarɣil. Ittwali kan ayen ilaq-en ad t yeg akken ad issiweɣ ar iswi umennuɣ-is, itettu ayen nniḍen u tikwal itecceḍ. Taluft n iswi deg umennuɣ tettmili macci drus n wuguren, acku akken ad yaweḍ ar iswi, win ittnaɣen, issefk ad iɛfes ɣef ul-is, ad ittu gma-s u ma ilaq ad t inaɣ ad t inaɣ. U di tegwnatin am tida, amdan ur essin ara tilisa-s, ur iẓri ara anda ilaq ad iḥbes anda ilaq ad iberrez. Ittwali acengu di myal win yugin as yaɣ awal, deg win yugin ad yaɣ tamuɣli-s. Akka I teḍra d Teddy d Damien, sin watmaten, ṭḍen yiwet n tebbuct, nnuɣen akken, lluẓen akken, ttwarzen akken. U yiwen wass, ihuz-ed waḍu umeslay gar IRA d London, Teddy inna « IH », Damien inna « UHU ». Amenzu iḥbes, wis sin ikemmel. U ewweḍ-d wass I deg d-gwra tudart n Damien gar ifassen n Teddy. Damien ilaq ad irfed ifassen-is u ad izenz imeddakul-is neɣ ad immet. Teddy, gma-s, d aḥellel deg-s acku macci kan ur ibɣi ara ad t-ineɣ iẓra d acuḍ, iẓra ulamek ara tt ixdem. Maca taluft tessaweḍ anida ur tesɛi tuɣalin ar deffir.

Yiwen wass, di tefrara, issufeɣ-d Teddy Damien ar ufrag u inɣa-t. Inɣa-t acku iɣil tessaweḍ tmurt-is ad teḥbes amennuɣ, iɣil ewweḍ iswi-s. Maca dacu-t yeswi di ttrad ɣef tlelli? D tilelli? D tamuɣli? D tikti?

Win iwalan asaru yagi ngagun yixfawen n wallaɣ-is. Ad yili yusa yas-d am lemri sdat wudem.

Asaru igarzen I wid ara t iwalin!

Tamselyut[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

imyura.com, Mack A.U.