The Wind That Shakes the Barley (asaru)

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
The Wind That Shakes the Barley (asaru)
Le vent se lève (4059250188).jpg
Origin
Publication date 2006
Original name The Wind That Shakes the Barley
Original language Taglizit
Country of origin Tagelda Yedduklen, Irlande Suqel, Fransa, Lalman, Ṭelyan, Spenyul, Biljik d Taswist
Characteristics
Genre drame Suqel, film de guerre Suqel d film d'amour Suqel
Duration 127 Tasdidt
Color couleur Suqel
Location
Collection Museum of Modern Art Suqel
Filming location prison de Kilmainham Suqel
Direction and screenplay
Director Ken Loach Suqel
Screenwriter Paul Laverty
Cast
Cillian Murphy
Pádraic Delaney
Liam Cunningham
Orla Fitzgerald
Roger Allam
Seán McGinley
Mark Wakeling
William Ruane
Jamie Lomas
Production
Producer Rebecca O’Brien Suqel
Production company UK Film Council Suqel
Pathé Distribution Suqel
Sixteen Films (United Kingdom) Suqel
Matador Pictures Suqel
Regent Capital Suqel
Irish Film Board Suqel
Film- und Medienstiftung NRW Suqel
Temple Film and Television Productions Suqel
BiM Distribuzione Suqel
EMC Produktion Suqel
Tornasol Films Suqel
Diaphana Distribution Suqel
Cinéart Suqel
TV3 Ireland Suqel
Film Coopi Suqel
Film editor Jonathan Morris Suqel
Other works
Composer George Fenton Suqel
Director of photography Barry Ackroyd
Fiction
Narrative location Irlande Suqel
Main subject Irish Republican Army Suqel
History
External links

The Wind That Shakes the Barley ("Aḍu-nni ihuzzen tumẓin") d asaru wis 26 n Ubritani Ken Loach. Asaru-yagi issali deg wazal umahil-is, issali-t s igenni netta s timad-is. The wind that shakes the barley yewwi arraz n wuraɣ di tfaska n isura n Cannes 2006. Aṭas ahat iwehmen, ibaten s warraz agi amenzu maca yuklal-it usaru yagi xas akken issew tagwnitt s takriḍ, s imerẓi d idammen.

Tadyant teḍra di 1920 di tmurt n Irland mi tekfa turart n Hockey gar kra n imeddukal. Uraren, ḍsan, teddun ad kecmen s axxam mi id-iɣli fell-asen igenni. Ilaq ad nenni uqbel ad nekcem ar iɣuraf n tedyant d akken Irlandiyen fernen azarug di tefranin n dujember 1918. Syin, London terra yasen awal imiren imiren. Tuzen isardasen d igwlafen ar Iralnda akken ad tt-id err ar ubrid, akken ad teǧǧ ddaw uḍar-is imi tessekna-tt yagi.

Ihi d isardasen agi I yesserwin tagwnitt I ilmeẓyen-nni itturaren Hockey. ɣlin-d fell-asen amzun illa kra n win inɣan. Iseqsiyen s rregmat d ucennef. Tiyita, asfuti deg-sen d ucemmet deg uẓar nsen. Ula d ictiḍen ksen asen-ten ɣef tgarbuzin nsen. Ksen fell-asen sser. Ur asen ǧǧin acemmek !

Ameẓyan akw deg-sen, 17 d assegwass di ticett-is, mi testeqsan amek is iqqaren inna yasen-d isem-is s tirlundit, s tmeslayt-is. Isardasen igliziyen tugi a tent sseblaɛ tmurt imiren. Ggulen deg-s ad yinni isem-is s teglizit, netta igguma. Izga iqqar-d issem-is s tmeslayt-is. Ayagi ismaktay aɣ-d kra n tlufa ddren kra n Iqbayliyen deg issegwassen-nni I deg ihuz waḍu usammar idurar n tmurt nneɣ. Aṭas deg-sen ara ifriwsen mi ara walin deg ilemẓi, zzuɣren-t isardasen zdat imeddukal-is, zdat yemma-s tamɣart, skecmen-t ar yiwen udaynin ar tama n uxxam-is. Dinna qnent ar tasara, kkaten deg-s alami iselqef. Uragen imṭawen d idamen ɣef udem-is.


Akka I ibda usaru n Ken Loach. Akka daɣen ifɣen s adrar imezdaɣ n temnaṭ-agi di tmurt n Irlanda. Loach, s tezwart am tagi, isken-ed amek tettwaḥres tegwnitt ɣef Irlundiyen irefden abeckiḍ deg issegwasen n 1920. Injar-d abrid I tiṭ d wallaɣ iḍefren asaru akken ad gzun d akken Irlandiyen macci d irebraben. D tilawin d yeragazen d-ifɣen ɣef izerfan nsen, d agdud yugen ddel, yugin kennu, yugin azaglu.


Maca xas akken, llan imiren kra n Irlundiyen yugin ad refden amennuɣ s ubeckiḍ (am Iqbayliyen n yiḍelli d wassa !). Yiwen seg-sen d Damien, d amejjay, d-issalin tassadawit melmi-kan, yugi ad innaɣ. Irra ad iruḥ ar London ad ixdem di sbiṭar. Kra ɛerḍen imeddukkal-is ad iqqim ad innaɣ ar tama nsen « imi netta iɣra » ulac ! Izga ittargu tudart nniḍen di London u yuɣ abrid-is ar lagar ad iṭṭef tamacint.

Dinna, mi d-tewweḍ tmacint, iḥder I tikkelt tis snat I wamek ttbargizen Igliziyen di tmurt-is. Tamezwarut d ameddakel nni ines inɣan zdat wallen-is u tagi, tikkelt tis-snat, d issardasen nni imcumen diɣen I ikkarcen yiwen umɣar u sexnunsen-t, ssexmemin-t di lqaɛa. Ur as ǧǧin s yimi ur as ǧǧin s tyita.

Imiren, Damien igza d akken uffal ur ittara ara uzzal. Xas netta d amejjay u ibɣa ad isseḥlu imdanen, tamara terra-t ad ten iseqraḥ. Dɣa irna ar tama n gma-s Teddy akken ad d-yerr I tmurt-is ayen is kksen.


Aḍu nni ihhuzen irden d asaru ɣef umezruy macci d asaru n umezruy. D tamacahutt n wid ittanaɣen ɣef teɣdemt d izarfan nsen. Si tazwara ar tagara, asaru yagi immuceh-ed tawaɣit ddren imeɣnasen n Irland, d wamek ugaden, amek ttwacergen gara sen, amek ddren tamettant d tdukli. Kra n isuyas deg usaru yagi ur asent izmir ara leɛqel n umdan : sergagayent, ssefriwisent, sruyent, qqurent, qqariḥit.


Ayen walaɣ deg usaru yagi ihi d irgazen igren irebbi I tegrawla. D tialawin, xas di tili I beddent, maca ayen xedment ulac tagrawla ara t-yagwin, ulac tagrawla akw-ya ma ulac-itent.

Walaɣ diɣen iḥerkiyen, igumiyen, wid ifren iddarin ar tt-rres tegwnitt. Walaɣ diɣen kra, msakit ahat, d nniyyat u tecca-ten tqemmuct si tugdi u ssawḍen almi zenzen atmaten nsen xas akken ur tebɣin. Wallaɣ agdud illuẓ, yuḍen, iqarḥ-it usemmiḍ. Wallaɣ at-ci, imarkantiyen: azgen seg-sen xemten ur bɣin ara a tt-beddel, llan diɣen wiayaḍ seg sen ittaken idrimen akken ad tili tegrawla. Lḥasun d tirect, d atemmu akken nessen talsa.


Illa diɣen uzekka ibḍan imeddukal n yiḍelli. Llan wid innumen abeckiḍ almi ur zmiren ara ad t-sarsen. Illa diɣen ttrad mgal acengu yuɣalen gar watmaten. Llant tegwnatin anda yiwen « ilaq » ad ineɣ acengu. Ad t-inaɣ s imeṭṭi imi illa d ameddakul-is n yiḍelli. Di tiddet, ula d assa d ameddakkul, d takti n umennuɣ, d alugen n ttrad kan I ten ibḍan.

Asaru n Ken Loach iccur d tigwnatin am ti, d tidyanin n talsa di tizi n leḥris neɣ d tin n talwit. U anect-a I ikka s nnig isura nniḍen n ttrad I deg iṭarḍiq ukarṭuc di tazwara ar tagara. S tigzi yagi is id-iskar Loach asaru ines is yif wiyaḍ. Igza d akken ttrad d tadyant talsant u s talsa kan I izmer yiwen ad isken udem-is n tidett I wumi ḍlan wiyiḍ ambuxen imenɣi di baṭel

Yerna, ass-a, anda-t umgired gar urebrab d win yugin azaglu imi I sin redfen abeckiḍ ? Ula d Irlundiyen d-isken Ken Loach ar kra d irgazen ittnaɣen ɣef teɣdemt ar wiyaḍ d irebraben I yessefk ad ttwarzen. Timuɣliwin agi d tid seg ur izmir ad issukkes umennuɣ : ɣef tlelli id-illa neɣ ɣef useknu.


Di tlemmast n usaru, isenta Damien tamezyant-is ɣef yiwen uqrur, Chris, I ten izenzen. Chris illa idda yid-sen, innuɣ ar tama nsen maca ewwi-t uɣrum ar wanida ur inwi ara ad yaweḍ. Send ad itekki Damien amejjay ɣef znad inna yas : “ssarameɣ tuklal tmurt nneɣ amennuɣ-a nerfed fell-as”. Damien inɣa Chris. Akka I d illugan n ttrad, amdan isfeḍ gar wallen-is gma-s ma izga yas-d deg ubrid. Acku win irefden abeckiḍ, mi ara d-yerr ar gar wallen-is taɣawsa umennuɣ ittdarɣil. Ittwali kan ayen ilaq-en ad t yeg akken ad issiweɣ ar iswi umennuɣ-is, itettu ayen nniḍen u tikwal itecceḍ. Taluft n iswi deg umennuɣ tettmili macci drus n wuguren, acku akken ad yaweḍ ar iswi, win ittnaɣen, issefk ad iɛfes ɣef ul-is, ad ittu gma-s u ma ilaq ad t inaɣ ad t inaɣ. U di tegwnatin am tida, amdan ur essin ara tilisa-s, ur iẓri ara anda ilaq ad iḥbes anda ilaq ad iberrez. Ittwali acengu di myal win yugin as yaɣ awal, deg win yugin ad yaɣ tamuɣli-s. Akka I teḍra d Teddy d Damien, sin watmaten, ṭḍen yiwet n tebbuct, nnuɣen akken, lluẓen akken, ttwarzen akken. U yiwen wass, ihuz-ed waḍu umeslay gar IRA d London, Teddy inna « IH », Damien inna « UHU ». Amenzu iḥbes, wis sin ikemmel. U ewweḍ-d wass I deg d-gwra tudart n Damien gar ifassen n Teddy. Damien ilaq ad irfed ifassen-is u ad izenz imeddakul-is neɣ ad immet. Teddy, gma-s, d aḥellel deg-s acku macci kan ur ibɣi ara ad t-ineɣ iẓra d acuḍ, iẓra ulamek ara tt ixdem. Maca taluft tessaweḍ anida ur tesɛi tuɣalin ar deffir.

Yiwen wass, di tefrara, issufeɣ-d Teddy Damien ar ufrag u inɣa-t. Inɣa-t acku iɣil tessaweḍ tmurt-is ad teḥbes amennuɣ, iɣil ewweḍ iswi-s. Maca dacu-t yeswi di ttrad ɣef tlelli? D tilelli? D tamuɣli? D tikti?

Win iwalan asaru yagi ngagun yixfawen n wallaɣ-is. Ad yili yusa yas-d am lemri sdat wudem.

Asaru igarzen I wid ara t iwalin!

Tamselyut[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

imyura.com, Mack A.U.