Galileo Galilei

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Galileo Galilei

Galileo Galilei d amesnallun, d amussnayyur, aẓar-is n tmurt n Ṭelyan. D yiwen gar wid I d-igren lsas I tesnallunt tamirant. Gar wayen iqdec Galili d Kepler, irfed-iten Newton I leqdic-is.

Galili isnulfa-d s wacu issaked aggur, isken-d tiderra (ccwami) illan ɣef iṭij. D Galili I d-yufan isafen illan ɣef aggur d igensawen imeqqranen n Jupiter d udmawen n Venus.

Deg tussnaugama, Galili yufa-d alugen n uɣelluy n tfekkiwin d umussu uzlig.

Deg umezruy, Galili iqqim d azamul n umennuɣ n tlelli n usnulfu mgal adabu d tmedlin terra teglizt ɣef imusnawen n imiren.

Galileo Galilei ilul di Pise (Ṭelyan), ass n 15 di furar 1564.

Irfed-ed tamussni ines tamezwarut sɣur imdeyynen n Vallombroso. Syin akkin, deg usseggwas 1581, ikcem ɣer tesdawit n Pise, iɣra tussna n tijjit. Deg useggas n 1585 iǧǧa tasdawit i wakken ad iɣer tafilusufit d tussnakt.

Deg useggas 1589, Galili yuɣal d aselmad n tussnakt di tseddawit n Pise. Iffeɣ d anelmad, ikcem d aselmad. Seg useggas n 1592 armi d aseggas n 1610 iǧǧa aselmed di Pise, yuɣal ar tesdawit n Padoue.

Di Padoue, Galili isnulfa-d tamacint n usmiḍen u yufa-d alugen n uɣelluy n tfekkiwin.

Deg useggas n 1595, ikki di temlilit imussnawen ɣef tiẓri n Kupernik d turda n Aristote d Polémée. Dɣa, anagar tiẓri n Kupernik I d-izgan ɣef tmuɣli-s, teccur as tiṭ.

Deg aggur n dujenber, aseggas n 1609, Galili isnulfa-d atiliskup, i d-isemwɣaren taɣawsa s 20 iberdan. S yis I d-iẓra idurar d imdunen illan ɣef aggur. Galili yufa-d diɣen igensawen itezzin i Jupiter.

Ayen i d-yufa akka, issuffeɣ it-id deg meɣres usseggwas n 1610 deg udlis Amaznay Igenwan .

Galili yuɣal ittwasen, ibedd d amussnak di Florence.

Deg useggas n 1610, ifka-d amḍan n udmawen n Venus (ayen illan mgal wayen I d-inna Ptolémée).

Ifilisufen rran deg idis ayen inna Galili, acku umnen s wayen i d-inna Aristote, imi d afilusuf am nutni.

U deg useggas n 1612, Galili issuffeɣ-d diɣen adlis ɣef umimeḍ n tfekkiwin (imgaraden d tiktiwin n iselmaden n Florence d wid n Pise). Iffeɣ i ibardan Galili!

Deg useggas n 1613, Galili issuffeɣ-d adlis nniḍen ɣef tderra illan ɣef iṭij, isken-d tidett n tiẓri n Kupernik.

Iffeɣ wawal gar medden, akken ayen inna Galili d ayen i wumi ur zmir wallaɣ, d leḥram u d ankar n ddin. Deg useggas n 1614, ittuzenz. Dɣa, yura tabrat i deg d-isefruri tiktiwin ines u i deg d-inna d akken d awezɣi ad ittwaqdec ddin i tussna, Imdeyynen ur asen ilaq ara ad gren iman-nnsen di tussna imi tikli n ddin d tin n tussna mgaradent. Yiwet ayen d-nna inta ur zmir ad ibeddel negh ittwabeddel, tayeḍ ayen d-nna d ayen id-isnulfa umdan u kra n win ar d-yafen kra s nnig-s a t-yarbu.

Deg useggas n 1616, teɣli-d tadrest ɣef idlisen n Kupernik, ɣef waya iɣetlen Galili i wakken ad yanef daɣen netta tiẓri n Kupernik.

Di 1624, Galili ibda adlis-is Dialogue sur les marées, deg win id-imeslay ɣef turdiwin n Ptolémée d tid n Kupernik. Deg useggas n 1630, Imdeyynen, fkan turagt ad d-iffeɣ udlis-a, di Florence. Di 1632, iffeɣ-d ihi udlis-a, maca beddlen-as azwel, yughal d Dialogue sur les grands Système. Ɣas s turagt n ubadu i d-iffeɣ udlis-a, ɣran as-d si Rome ad t-carɛen u deg useggas 1616, iɣli-d uẓmaẓ fell-as akken ur d-ittader la s tmeslayt la s tira ɣef unagraw akupeniki.

Deg useggas 1633, Galili ikcem ar taẓult, itturez i lebda. Di tal tasdawit serɣen idlisen-is. I tmes imi fkan tiktiwin ines.

Armi d aseggas 1992, Abatikan (Vatican) ikez (yufa d tidet) s war-taɣdemt i d-igla ɣef uqerruy n Galili.

Tamselyut[ẓreg | ẓreg aɣbalu]