Timanit i Tmurt n Iqbayliyen

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Amussu n Timanit i Tmurt n Iqbayliyen, neɣ s tefransist Le Mouvement pour l'Autonomie de la Kabylie (MAK), d amussu asertan n Ledzayer, i d-ilulen di 14 Yunyu 2001 mi temcebwal tmurt n leqbayel, asmi i nɣan iǧadarmiyen n udabu n Dzayer ilemẓi Masinissa Germaḥ.

Annay Aqbayli
Annay Aqbayli

Imir-a isem-nnes "Amussu i uggucelman n Tmurt n Iqvayliyen" (Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie).

Asenfar i Timanit n Tmurt n Yeqvayliyen[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Wa d-aɛraḍ i tsuqelt n usenfar seg tefransist

Tazwart

 1. Imi tugna n ugdud aqbayli tezga tufrar , di yal tallit, s tutlayt-is akk d uẓar-is amaziɣ. Tuddsa n tmetti, tayri n tlelli. Deg wqader akk d tayett ittakk i wiyaḍ, timmad-is ur ttuqtent ara ar igduden nniḍen.
 2. Imi tanettit(identité) taqbaylit temmun seg zik, ma ulac akkwya seg tallit talemmast (moyen âge).
 3. Imi tamurt iqbayliyen turar tamlilt (rôle) tafellayt deg umussu aɣelnaw azzayri akk d umennuɣ ɣef timunent(indépendance) anda i tefkka d asfel aṭas seg tarwa-s.
 4. Imi tanettit taqbaylit ur s d isaḥ ara umḍiq-is deg tbadut (définition) n tnettit tazzayrit. Imi miḥyaf yezga mgal iqbayliyen seg tmunent ar wass-a
 5. Imi Tamurt n Iqbayliyen suffɣen-tt seg uttikki deg tsertit n lezzayer, seg tnekra n FFS n 1963 ar tefsut taberkant deg immuten aṭas ilemẓiyen, deg ibrir 2001, war ma nettu tafsut imaziɣen n 1980, asunded(grève) n uɣerbaz n 1994-95, akk d tmenɣiwt n Matub Lwennas.
 6. Imi ur d yeqqim wayen yezdin tasertit n udabu azzayri akk d Tmurt n Iqbayliyen, imi adabu anagar aqezzul akk d uldun s wacu i ittmeslay akk d ugdud aqbayli. Ayagi 40(kkuẓet tmerwin) iseggasen aya tura.
 7. Imi Agraw n Summam n useggas n 1956(semuset tmerwin d sḍis) yesbedd imenzayen (principes) n timanit n Temnaḍin (lwilayat).
 8. Imi adabu istenya akrawal(traité) agraɣlan n izerfan n igduden, deg useggas n 1976.
 9. Imi amussu aɣerman i d ssekkren Laɛruc anagar tmurt n Iqbayliyen i iḥuz.
 10. I usellek n tdukkli n wakal n uɣlan azzayri, i wakken ad yeḥbes umberraz yezgan gar udabu azzayri akk d temnaṭ n Iqbayliyen, Amussu i Timanit n Tmurt n Iqbayliyen igr-ed ameslay usqerdec n USENFAR N TIMANIT N TMURT N IQBAYLIYEN.

Ixf I (amenzu) : tabadut

 1. S tutlayt ines, s idles ines akk d umezruy ines, AGDUD AQBAYLI yefkka i iman-is tanettit akk d tugna yufraren.
 2. Iqbayliyen, tugett nsen, d-iɣerman n lezzayer, diɣen d Imaziɣen illan, d « imdanen ilelliyen ».
 3. Tamurt n Iqbayliyen d tamurt nsen tamezwarut. Tilisa n wakal-is d-tid n Temnaṭ tis 3(kraḍ) n tegrawala n timunent mgal Fransa timsehṛest(coloniale). Tilisa tideblatin(adminitratives) ttfakkant anda ttfakkant tid n tutlayt ines akk d tid n wazalen ines.
 4. Taqbaylit d tutlayt ines tunṣibt. Dacu kan Tamurt n Iqbayliyen ad tesselmed i tarwa ines kra yellan d tutlayt s ad tnefli, deg wannaren n idles, n tdamsa, n tmetti neɣ n tsertit.

IXF wis sin(2) : Azalen

 1. Tamurt n Iqbayliyen ad tesseɛdel izerfan n Wergaz akk d wid n Tmeṭṭut. Rennu n takniwin ad-ittwagdel(interdire), ad-ittwaqḍeɛ seg tmetti.
 2. Ddin d tamsalt yeɛnan amdan iman-is, awannak(l’état) ur d issekcam ara iman-is deg-s.
 3. S tugdut ad ddunt tsuddiwin(institutions) n Tmurt ad ittwafernen sɣur agdud aqbayli
 4. Tamurt n Iqbayliyen ad teqqim tefka tayett i Izzayriyen akd tzzayriyin, akk d imaziɣen anda ma llan deg umennuɣ nsen ɣef izerfan nsen idelsanen isertiyen.
 5. Tamurt n Iqbayliyen ad teldi tiwwura ines i izzayriyen, Tamurt lezzayer isulef ad-teldi uma d nettat tiwwura ines i iqbayliyen.

Ixf wis III : Timanit n temnaṭ n Iqbayliyen

 1. Tamurt n Iqbayliyen, isulef ad teseddu timsal n wegdud ines s iman-is, ad teseddu timsal n weɣlan ines s iman-is, war ma iḍebber wayeḍ fell-as.
 2. Anamek n timanit n temnaṭ nneɣ, d asebeddi n uwannak s ufran n wemni (asqamu aɣelnaw), akabar d iwwin tugett imukan ad d-yesbedd anabaḍ (gouvernement) ad iseddun timsal n temnaṭ taqbaylit
 3. Tisuddiwin nniḍen ilaqen i usegrer(encadrement) n temnaṭ nneɣ ad ttwasbeddent, am usqamu unṣib, asqamu n imɣaren, akk d tsuddiwin i tɛessast n umahil n unabaḍ n temnaṭ taqbaylit.
 4. Tamurt n iqbayliyen, ad tesɛu izamulen(Armoiries, Symboles) ines akk d usenğaq ines ad ibedden ar iri n usenğaq n lezzayer.
 5. Annaren yurzen Awannak n temnaṭ n iqbayliyen d wid tmeddurt n yal ass n imezdaɣ ines: taɣellist (Sécurité) nsen, asegmi(éducation) n tarwa nsen, idles nsen, tazmert nsen, taɣdemt (justice) nsen, izerfan nsen s umata, taywalt(Communication) akk d isalen s umata, asiweḍ akk d wallalen usiweḍ, tiṣuraf nsen akk d tebzert(fiscalité), tadamsa s umata, tawennatt (environnement) akk d tuddsa(aménagement, oraganisation) n wakal n tmurt.
 6. Ayen yurzen awannak alemmas n lezzayer d aḥuddu ɣef tmurt, asufeɣ n idrimen akk d tbaddut n tsertit n beṛṛa n tmurt bla ma tḍuṛ tsertit-a taɣdeft (nfaɛ) n Tmurt n iqbayliyen.

Ixf wis IV : Anamek d Wamek

 1. Timanit n Tmurt ad tettwiberreḥ tickki ad d-ffɣen igmuḍen(résultats) n tefranin n usteqsi ɣef timanit ad d-iḍṛun deg temnaṭ taqbaylit kan.
 2. Anamek akk d wamek aneggaru n timanit-a a ten-setgen(A-ten-niguṣyen) igensasen n Ugdud aqbayli nutni d igensasen n udabu alemmas azzayri.
 3. Asqamu deg ad kkin ikabaren, imussuten, ticriḥin, igensasen n wegdud akken ma llan, ad isbedd tamendawt(constitution) tamezwarut taqbaylit s umezdi n wawal.
 4. Asenfar-a isutur deg wannak(état) azzayri akken ad ijeddel tamendawt n lezzayer akken ta ur d tteffeɣ ara mgal tilawt(réalité) n Ugdud akk d tin n tmurt iqbayliyen.

Tamselyut, Iseddagen & Izdayen Iberraniyen[ẓreg | ẓreg aɣbalu]