Umuɣ n iseqdacen urmiden

Aller à la navigation Aller à la recherche
Wagi d umuɣ n iseqdacen yexedmen armud deg 30 ussan agi ineggura.

Tetwaliḍ lqem n usebter agi yellan deg tazarkatut, lqem agi yezmer ad i sɛu alama d 50 timercin d 16 tisinin.

Umuɣ n iseqdacen urmiden