Ayt Idilla

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Ayt Idilla
Isefka
Anaw aɣerbaz
Tamurt Lmerruk
Amezruy
Imeddez Iseɛdiyen

Zawiya n Ayt Idilla d yiwet n ṭariqa Tameṛṛukant tennulfa-d deg useggas n 1566, turar tamlilt tagejdant di tsertit d wesɣan n Umeṛṛuk di tsut tis 17. Zawiya-ayi tessegrew-d tiwsitin n yiznasen aladɣa Ayt Mejjaṭ yellan ttidiren di Melwact. Sin akin, di tsut tis 14 gguǧǧen ɣer tama n Ayt Idilla i d-yezgan deg utaram n Waṭlas Alemmas anda i d-yessbed yiwen seg tarwa n tewsit-a umi qqaren Bubker Amejjaṭ zawiya n Ayt Idilla deg useggas n 1566.

Ansa araklan[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Amezruy[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Idles[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Imniren[ẓreg | ẓreg aɣbalu]