Awren

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.

Awren neɣ Agren d aferdis n irden zeddigen yettwasxedmen i wesnulfu n urekti d Seksu d timmimin d waṭas n tgelliwin