Ɛumar Xeyyam

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search

Ɛumar Xeyyam d amyaru, amusnaw afarsi, ilul ass n 18 Mayyu aseggas 1048 di Nicapur di tmurt n Fars, ass-a Iran, yemmut ass n 4 Dujember aseggas 1131. Yura tamedyazt-is s tfarsit, ma d tizrawin tussnawanin d inaydinyen nniḍen yura-ten s taɛrabt.