Nuja n Tteryel

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche


Tazwart[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tamacahut n Nuja, llan wid ay as-isawalen " Lunǧa ", tettwassen deg Tmazɣa akk. Maca deg yal tamnaḍt amek ay tt-id-ssawalen. Ta d tamacahut n Nuja n Tteryel ay yura Hamid Oubagha, deg wedlis " Tacemlit ".


Nuja n Tteryel[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

... dɣa tuɣal-d Nuja am wakken tella : am wayyur n yigenni ! Yella deg wawal : Nuja u Tteryel. Azekka-nni, at wexxam, ay iwalan, wehmen. Ma d medden, ur tt-nwala ara, ugin ad amnen : nnan-as kan d taklit kan i yuɣ. Uɣalen kkren-d watmaten-is, s tismin, mkul wa anta ay yebɣa ad tt-yaɣ. Yiwen yenna-as i baba-s : « Ula d nekk ad aɣeɣ taklit ». Wis sin : « ihi nekk, a baba, ad aɣeɣ taqjunt ! ». Wayeḍ yini-as : « nekk ad aɣeɣ tamqerqurt »... Yenna-asen baba-tsen :

-A tarwa xzut cciṭan ! gma-twen d Nuja n Tteryel ay yuɣ macci d taklit. Iɛetteb fell-as, yelḥa deg yidurar ed tẓegwa armi qrib t-tecci Tteryel. Ula ay ken-yawin ! ...


Macahu ! Ad telhu ! Ad tt-yeg Ṛebbi amzun d asaru !


Yella yiwen sselṭan, sselṭan ala Ṛebbi ! yesɛa sebɛa warraw-is. Yiwen deg-sen isemma-as Yusef. Ihi, ttagaden, seḥbibiren-fella-s. Ttaken-as taḥbult ur nesɛi imassen ed tɛembubt ur nesɛi iɣsan. Armi d ass-n deg wussan n Ṛebbi, qqimen yeɛdawen n baba-s la heddṛen deg tejmaɛt, nnan-as : « flan yesɛa aqcic ifaz, yerna ur d-iteffeɣ ɣer beṛṛa ».

Tenṭeq ɣer-sen Sstut, tenna-asen :

-Ma tebɣam, ad awen-t-id ssiseɣ.

Nnan-as : -iiih ! mer ad aɣ-t-id-tessiseḍ, ad am-nefk tacacit n wedrim.

Tenna-asen : -ihi yirbeḥ. Tekker tṛuḥ ɣur-s.

Mi tewweḍ, tenna-as i yemma-s : -A yelli ɛzizi, tesɛiḍ aqcic isem-is Yusef, yella deg wawal, armi d deqqal : Ur t-neẓri ur t-nessin.

Tinna tettnawal askaf, tessenɛet-as-t anda yella. Tuli sakin Sstut ɣur Yusef, tenna-as :

-Ahbuh a Yusef a mmi ! mer ay k-iḥemmel baba-k, ay k-tḥemmel yemma-k, ur ak-ttafken ara taḥbult ur nesɛi imassen ed tɛembubt ur nesɛi iɣsan :

ad yeḥzen win ur necci adif n tɛembubin ed teḥbult n weɣrum s yiqecran-is. Yenna-as :

-Ihi amek ? Tenna-as : Ini-as i yemma-k ed baba-k !

Mi tṛuḥ Sstut, yeddem Yusef iṣubb-d ɣer yemma-s, yaf-itt-in la tmessel askaf, ttekkes-d ticuftin. Iḍegger taqeccaḍt n ukebri yesteɛmel d aḥucciw yini-as i yemma-s : « ha-t-an a yemma uḥucciw yeɣli-n ».

Mi temmeɣ ad t-id-tekkes : yebbeẓ-as afus-is s askaf yerɣan, yarez-as-t deg-in. Nettat tsuɣ, netta yeqqar-as :

-Ɛahdeɣ Ṛebbi, ma kkseɣ-d afus-im seg-in siwa ma tɛuhdeḍ-iyi ar d iyi-d-tefkem kemm ed baba kra ad awen-iniɣ. Tenna-as :

-Kkes-iyi-n kan seg tmes , ɛahdeɣ-k s Ṛebbi ar kra tebɣiḍ ad ak-t-nexdem nekk ed baba-k . Yenna-as :

-Ihi ad iyi-tefkem taḥbult s yiqecran-is ad iyi-ternum taɛembubt s yeɣsan-is. Tenna-as :

-Yirbeḥ. Armi d tameddit, tizi n yimensi, tseras-as-d yemma-s taḥbult s yiqecran-is terna-as taɛembubt s yeɣsan-is. Yecca-tent. Isumm-d adif i yellan deg tɛembubt. Icar sakin iɣes ɣer ṭṭaq, iḥuz jjaj-is, yeddegdeg. Iḍal-d seg ṭṭaq, iwala ddunnit beṛṛa amek i la tzehher teɛmeṛ : wa yettali wa yettṣubbu. Yenṭeq ɣer yemma-s yenna-as :

-Yyah ! ziɣ akk-a ay tella ddunnit ! kenwi tkemnem-iyi deg wexxam ! Yuɣal ɣer baba-s yenna-as :

-Ad iyi-tefkem tagmert ad ṛuḥeɣ ad ffɣeɣ. Yuɣ-as awal baba-as. Seg wakken yejhed, aɛawdiw ay ɣef yuli ad qesfen yiḍarren-is. Armi d wis sebɛa. Iṛuḥ baba-s s amɣar azemni, yeḥka-as :

-A baba amɣar, tekcem-d ɣur-i Sstut, tɣerreq-iyi ! Yenna-as wemɣar azemni :

-amek a mmi ? Yeḥka-as tadyant yeḍran yid-s, yuɣal ay segra-as-d :

-tura, mmi-a la yeqqar awi-d aɛawdiw, win ay ɣef yuli ad t-yerẓ armi tṛuḥ tekfa tejlibt n yiɛawdiawen-iw. Tura amek ara xedmeɣ yid-s ? Yenna-as wemɣar azemni :

-Ddem-as-d ameḍɛafu-nni akk deg-sen yellan d tizzya-s, efk-as-t d win. Yuɣal-d s axxam yexdem akken, yenna-as i Yusef :

-ṛuḥ a mmi, ha-t-an uɛawdiw ay ak-ilaqen, d tizzya-ik ahat wa ur t-yettaɣ wara. Yuli Yusef aɛawdiw-nni, ad as-tiniḍ msefhamen, akken ay t-yerkeb yenceɛ yes-s, kkan tawwurt.

Ileḥḥu deg temdint, aɛawdiw yettṛabaɛ, aqcic yezzeɣzeɣ2 : yekker-asen akk i medden s teɣrit : wa yerẓa-t wa yesɛab-it, wa yerẓa-t wa yesɛab-it, wa yerẓa-t wa yesɛab-it… Armi uɣalen nnejmaɛen yelmeẓyen deg tejmaɛt, nnan-as :

-Win ara d aɣ-yenfun Yusef seg taddart, ad t-neɣnu ma yeɣna-t Ṛebbi. Teflali-d Sstut, tini-asen :

-D nekk ara t-yenfun ma tefkam-iyi tacacit n wedrim. Nnan-as :

-ṛuḥ kan ihi, mi t-neẓra yenfa seg taddart, ad am-tt-nefk. Teddem, tgubeṛ-it, tqusem-as ɣer tala mi iṛuḥ ad yessew aɛawdiw-is. Yaf-itt-in tessendi tayeddidt n uɣerda s amizab ad tt-teccaṛ. Yekker izuff-itt-id seg-in i wakken ad isew uɛawdiw-is. Tenṭeq ɣur-s tenna-as :

-ṛuḥ a nnger-ik, a tuqqad-ik, macci ɣur-i ara d-tḥeṛceḍ, ad tesserwateḍ arrac a aḥeqqar… ma tekkateḍ uzzal dɣa d tidet, aweḍ ɣer Nuja u Teryal, ma ulac seras-iman-ik. Yenna-as :

-Mel-iyi-tt kan anida tella ! Tenna-as :

-A mmi ur kucfeɣ ara, ṭṭef iberdan-ik ɣer teẓgi, nadi, nadi, nadi… ad tuɣaleḍ ad tt-tafeḍ. Yessew aɛawdiw-is, yeṭṭef iberdan-is ɣer teẓgi n lewḥuc. Mi ifel i teẓgi, iteddu yesteqsay, armi yufa wid ay as-yemlan abrid : « ha-tt-an deg wemkan n lmuḍeɛ flan ».

Ileḥḥu sebɛ yyam u sebɛ llyali. Tamurt i wumi ifel ɣas ta, tamurt i wumi ifel ɣas ta, tamurt i wumi ifel ɣas ta … Armi yewweḍ ɣer Nuja. Twala-t-id tenna-as :

-A nnger-ik ! a nnger-ik ! yemma d Tteryel ad k-tecc ! Yenna-as :

-ḍebbeṛ aqerru-im ! nekk usiɣ-d armi d deg-a, ɣef wudem-im i yebɣun yeḍru ! Teddem Nuja terr-it ddaw tesraft. Armi d tameddit, mi d-tekcem Tteryel, tesraḥ, tenna-as :

-Mmh ! a Nuja yelli ! ifuḥ waḍu awerdali, leɛqel-iw iga abali : anwa ay d-ikecmen ? Terra-as-d Nuja :

-A yemma d aɛeṭṭar kan ay d-yusan, uɣeɣ fell-as timceḍt. Tenna-as Tteryel : -i teṭṭfeḍ-iyi-t-id ad t-cceɣ ! Tenna-as Nuja :

-Aha tura, ula d aɛeṭṭar amcum ad am-t-id-ṭṭfeɣ ad tecceḍ ? Nekk ur ẓriɣ ara tebɣiḍ-t. Yuɣal yenṭeq-d uyaziḍ :

-Ququɛu ! yemma jida tunguft ! ma d Yusef s ddaw teṛbut ! Tenna-as Tteryel :

-D acu d-yeqqar uyaziḍ-nni ? Terra-as-d Nuja :

-La am-yeqqar : Nuja ad iyi-tezlu, ma d tinecwatin-iw ed tẓermucin-iw ad tent-tecc Yemma Jida ma d taksumt-iw ad tt-tecc Nuja. Tenna-as Tteryel:

-Ddem-it-id a Nuja a yelli ! Tekker Nuja tezla ayaziḍ, tefka-as i yemma-s tinecwatin, tiẓermucin ed yidammen-is. Ma d taksumt teffer-itt ar azekka-nni ad tt-id-tesseww i Yusef. Azekka-nni tameddit, daɣen kifkif, akken kan d-tekcem Tteryel, tenṭeq ɣer Nuja tenna-as :

-Mmh ! ifuḥ waḍu awerdali, leɛqel-iw iga abali, a Nuja yelli ! anwa akka ay d-ikecmen axxam-iw ? ? ? Tenna-as Nuja :

-D aɛeṭṭar kan ay d-yusan, uɣeɣ fell-as lemri, simi d-d liɣ ad am-t-id-ṭṭfeɣ yerwel-iyi. Tenna-as Tteryel :

-a Nuja yelli, amek ay am-yennser ? Yuɣal yenṭeq-d yikerri : -Baɛɛɛ ! yemma jida tunguft ! ma d Yusef seddaw teṛbut ! Tenṭeq Tteryel :

-Nuja ! d acu d-yeqqar yikerri-nni ? Terra-as-d Nuja : -La am-yeqqar, zlu-iyi ! taḥedduft-iw, idammen-iw, iẓerman-iw ed uqerru-iw ad ten-tecc Yemma Jida ma d taksumt-iw ad tt-tecc nanna Nuja. Tenna-as Tteryel :

-Ddem-it-id ihi, a Nuja a yelli ! Tekker nuja s ikerri, tezla-t, tuza-t. Teddem taḥedduft, s yidammen, iẓerman ed uqerru-nni, tḍegger-as-ten i yemma Jida ad ten-tecc. Ma d taksumt teffer-itt daɣen ar azekka-nni ad tt-yecc Yusef. Armi d wis telteyyam, tekcem-d tameddit Tteryel, tesraḥ daɣen abeṛṛani, tenṭeq ɣer Nuja tenna-as : -Ah ! a Nuja a yelli s acu tɛewwleḍ ad t-txedmeḍ ? Tenna-as Nuja :

-A yemma, ur ttagad, d rriḥa-nni kan n yiḍelli ! Ur yelli win d-yusan ass-a ! Yenṭeq-d weɣyul, yesreɣruɣ deg udaynin, yeqqar-as :

-Yemma Jida tunguft ! ma d Yusef s ddaw teṛbut ! Tenna-as Tteryel :

-D acu d-yeqqar weɣyul-nni ? Terra-as-d Nuja : -La am-yeqqar, ini-as i Yemma Jida ad iyi-tezlu ! ad iyi-tecc ! nekk ɛyiɣ deg ddunnit ! Tenna-as Tteryel :

-Awi-t-id akka a Nuja yelli ! Tezzuɣer-as-t-id Nuja i Yemma-s, tbezzer-it, tecca-t. Tejja-tt armi tekfa, tekker ad tṛuḥ ad tgen, tini-as : -Ihi a Yemma teṛwiḍ ? Tenna-as Yemma Jida : -Ahbuh ! a Nuja a yelli, macci d ayen tettfukuḍ : nṭel qejjiṛ yali-d qejjiṛ ! nṭel meẓẓuɣ yali-d meẓẓuɣ ! nṭel fettus yali-d fettus ! ur t-fukeɣ ara. Armi d ass wis ṛebɛa, tenna-as Nuja i yemma-s :

-Nnaɣ a yemma, aqlaɣ nɛac deg teẓgi n lewḥuc, kemm d Tteryel, albaɛḍ ad am-d-iqasem … ur iyi-tenniḍ amek tegganeḍ, ad ɛasseɣ fell-am ! Tenna-as Tteryel : -iiih ! a Nuja a yelli, mel-iyi qbel kemmini, iḍes-im, amek iga ? Tenna-as Nuja :

-Nekk yeshel, ad am-t-mleɣ : mi d-yemɣi mejjir deg yinyen ɣef yiri n lkanun, nekk imiren ay ṭṭseɣ ! Tekker Tteryel tɛawez, tɛuss Nuja ar teṭṭes : tequreɛ ar d-yemɣi mejjir deg yinyen ɣef yiri n lkanun… tɛuss, tɛuss, tɛuss… armi teɛya, teṭṭes. Tuɣal azekka-nni, tenna-as Nuja :

-I kemm a yemma, amek ay iga yiḍes-im. Temla-as Tteryel iḍes-is, tenna-as : -Mi tesliḍ i yimeqreqyar la sawalen, i yeɣyal la sreɣruɣen, i tzermemmac la sfiricent deg uɛebbuḍ-iw, imiren ay ṭṭseɣ. Ma ulac mazal ṭṭiseɣ. Teddem Nuja tɛuss armi tesla i yimeqreqyar la sawalen, i yeɣyal la sreɣruɣen, i tzermemmac la sfiricent deg uɛebbuḍ n yemma-as, tefhem teṭṭes. Tekker tsers-d lḥenni, tsawel-asen i yijeqduṛen meṛṛa

Rsem-d a yijeqduṛen d tirni ! ad awen-tewwet Nuja lḥenni ! azekka ad tebdu tikli !

Tsers-d ijeqduṛen d tirni. Ala asduz ed uceqlal ay tettu. Tewwet-asen akk lḥenni. Tuɣal tsers tineqqiḍt n lḥenni ɣef yiri n lkanun, tayeḍ deg tlemmast n tqaɛet, tayeḍ ɣef teɛzalt, tayeḍ ɣef wemnaṛ n tewwurt u taneggarut deg tlemmast n wefrag. Mi tekfa, terfed iman-is ed Yusef, kkan tawwurt : jjan-as-d i Tteryel ala aḍu. Mi d-teɛɛenjaj (1) seg yiḍes deg tlemmast n yiḍ, ad tsawal :

-Nuja ! … Nuja !… dɣa ad d-yenṭeq yiwen seg yijeqduṛen-nni ad as-d-yerr awal : « anɛam a yemma ! ». Dɣa ad tuɣal s iḍes. Kan akken armi d-rran akk awal yijeqduṛen. Tuɣal teɛɛenjjaj-d Tteryel, tsawel, yerr-as-d awal yiri lkanun : « anɛam a yemma ! ». Tuɣal tsawel, terr-as-d awal tlemmast n tqaɛet s tneqqiḍt n lḥenni. Akken, akken, akken… armi ay as-d-yerra awal wefrag. Armi d asiwel aneggaru, d asduz ed uceqlal ay as-d-yerran awal

" Qerbeb ! qerbeb ! qerbeb ! Yemma Jida tunguft ! Nanna Nuja tejja-kem ! "

Tsawel, tsawel, tsawel… ulac. Tewwet agejdur, tsuɣ : -Ah ! a Nuja a yelli txedɛeḍ-iyi ad kem-yexdeɛ Ṛebbi.


Tnuda, tnuda, tnuda… : ulac. Tekker tetbeɛ-iten. Yuɣ lḥal, Nuja ed Yusef zeggnen abrid s tikli1. Mi wwḍen ɣer yiwet teẓgi2, afen ulansi ɛeddin. Tenṭeq Nuja ɣer teẓgi, tenna-as :

-A tiẓgi n wudi ed tament, eg-iyi abrid ad ɛeddiɣ ! yemma Jida deffir-i, ma teṭṭef-iyi ad iyi-tneɣ ! Dɣa, tiẓgi, tserreḥ, tuɣal-d d tamazirt. Ɛeddan-d ur ten-yuɣ wara. Uɣalen wwḍen s asif, afen-t-in la yeskefkuf, ur yettunezgar. Tenṭeq Nuja, tenna-as :

-A asif n wudi ed tament eg-iyi abrid ad ɛeddiɣ ! yemma Jida deffir-i, ma teqḍeɛ-i-d ad iyi-tneɣ ! dɣa asif yuɣal-d d iɣzer, zegren-t-d ur ten-yuɣ wara. Ma d Tteryel, mi d-tewweḍ ɣer teẓgi, taf-itt akken, tenṭeq, ḥaca udmawen-nwen, tenna-as :

-A tiẓgi n yiẓẓan ed yibeccan eg-iyi abrid ad ɛeddiɣ, Nuja yelli tejja-iyi ! eg-iyi abrid ad ɛeddiɣ ! Tiẓgi, imiren ay temḍulles (2). Meṛṛa txezzeq-itt, terra-tt akk tettiẓrir d idammen. Tuɣal tewweḍ s asif taf-it-in icewwel ur yettunezgar. Ḥaca udmawen-nwen, tenna-as :

-A asif n yiẓẓan ed yibeccan ! eg-iyi abrid ad ḍeddiɣ ! Asif, imir-n ay la yesṛebṛub, la yeskefkuf, yeggar gemmaḍ-in, gemmaḍ-a ! Teɛreḍ, teɛreḍ, teɛreḍ… ulamek ! macci d ayen ay wumi tezmer ad t-tezger. Tuyes. Tsawel-as i Nuja s lqedd n taɣect-is, tenna-as :

-A Nuja ! a Nuja ! a Nuja ! ad am-n-jjeɣ leḥṛam d aseṭṭaf deg uqerru-im, ad n-yaf wergaz-im iṣeṭṭalen, ɣur-m anda yettseḍḍil ! ad n-yaf iqebqaben n wureɣ, ɣur-m anda ay ten-yettlusu ! ad n-yaf sin yigudar la ttnaɣen, ɣur-m anda ay ten-iferru !


Nuja d Yusef slan-as-d . Kemmlen ihi abrid-nsen armi d-mlalen iseḍḍalen, yekker ad iseḍḍel, tenna-as Nuja :

-Ur tettseḍḍileḍ ara ! i wawal-nni ay d-tenna yemma ? Yuɣal ur iseḍḍel ara. Rnan, ddan armi ufan iqebqaben n wureɣ. Yekker Yusef ad ten-yels, tugi-as Nuja :

-Ala, ur ten-tettlusuḍ ara, ɛni tettuḍ awal-nni ay d-tenna yemma ?

Yuɣ-as daɣen awal, ur ten-yelsi ara. Rnan lḥan, lḥan, lḥan… armi d-mlalen sin yigudar la ttnaɣen, la ttemxezzaqen, ttiẓriren d idammen. Iga akka, yemmeɣ ad ten-yefru. Tugi Nuja, tenna-as : -Ur ten-tferruḍ ara, i wawal-nni ay d-tenna yemma ? Yenna-as :

-Anef-aɣ seg wawal ay d-tenna yemma-m, ɛni tuɣal-aɣ d Ṛebbi ! ad ten-fruɣ ammar ad msekfun.

Iṛuḥ ad ten-yefru s uɣanim. Iga akka, iger-it ddaw yifer-is yiwen seg yigudar-nni, yewwi-t. Tenna-as :

-Nnaɣ a Yusef ! txedɛeḍ-iyi ! Yenna-as :

-Ṛuḥ, ḍḍef deg tseḍḍa n uɛawdiw tedduḍ yid-s. Axxam ay ɣer yerra d win ay d axxam-nneɣ ! Ad tawḍeḍ ɣer ddaw tala, ad n-tafeḍ lɛinṣer, ad n-tafeḍ tibḥirt, ad n-tafeḍ taklit-nneɣ. Ddem ijekḍan-nni, ɛenni ɣer Ṛebbi, ad tekkes taklit taglimt-is, els-itt kemmini. Ddu ed tqeḍqiɛt s axxam-nneɣ.

Texdem akken ay as-d-yenna. Taklit tekkes taglimt-is, nettat telsa-tt. Tedda-d ed lmal. Tuɣal d nettat ay d taklit. Mi d-yeḥdeṛ ad teqqen lmal, tini-as i lall n wexxam :

-Sani ara ɛellqeɣ ayeddid a Lalla ? Lall n wexxam, tewhem d acu-t westeqsi am wa, terr-as-d :

-Ad tecceḍ aqerru-im ed tezmert-im a taklit mm yiselfan ed yiḥelfan, d acu kem-yuɣen akk-a akk ass-a ? Ah ? Ur teẓriḍ ara sani ara terreḍ ayeddid ? Tṛuḥ Nuja yuɣalen d taklit, ɣer lmal ad teqqen, ur as-tessin ara. Wa teqqen-it seg yicekkaben, wa teqqen-it seg uqerru, wa teqqen-it seg wacciwen. Lall n wexxam-nni, teɣli fell-as s isuɣan ed wexmimeṛ :

-Ah ! a taklit n wass-a ! wekkleɣ-am Ṛebbi.

Tuɣal Nuja, cwiṭ cwiṭ, armi tuɣ tanumi. Mi tekfa ass-is, ad teɛnu tameccuct-is ad tgen. Ma d Yusef, mi d-yeɣli yiḍ, ad t-id-yawi yigider nnig wexxam-nsen. Deg-in ay yettnusu. Dɣa ad yekker ad as-icennu i Nuja :

" D acu ay d usu-im a Nuja ! A Nuja ! D acu ay d taduli-im a Nuja ! A Nuja !

Sakin nettat ad as-d-terr daɣen s ccnawi :

Asummet-inu d iniy ! D iniy ! Taduli-inu d igenni ! D igenni ! A Yusef, txedɛeḍ-iyi !

Kan akken kul ass armi qrib aseggas. Asmi yessaweḍ Ṛebbi lweqt, ass-n, tizi n lefjer, yekker-d Ccix n Ljameɛ ad d-yedden i tẓallit, yesla-asen. Yuɣal iṛuḥ s agellid-nni yenna-as : -A flan, axxam-ik yetteɛmeṛ ! Winna yenna-as :

-Amek ? Yenna-as Ccix : ay yellan, ay yellan, ay yellan (3) … taklit-nni-inek macci d taklit ! Azekka-nni, yeddem sselṭan iɛawez, dɣa yesla-asen. Sakin yenṭeq ɣer Nuja, yenna-as : -Ṛuḥ ini-as « a aqerru n wemcum ! d acu ara k-id-yessuksen ? » Tenna-as akk-n Nuja. Yuɣal yerra-as-d :

-Ini-as i baba, ma yebɣa ad iyi-n-yeg iberdan ad iyi-n-yessukes, ad yezlu tafunast-nni tamezgult (4) deg wexxam, yiwen ur tt-iɛerreḍ ɣef lemleḥ, ad gen sebɛa teṛbutin n seksu u ad tent-id-isers da. Ad d-rsen yigudar meṛṛa ad ccen. Ad yecc winna akken ay iyi-d-yewwin alamma yeṛwa, ur yezmir ara ad yelḥu. Mi yekker ad yafeg, ad tewtem kan akk-a s afriawen-is s uɣanim, netta ad yesrifeg, nekk ad n-ɣliɣ s axxam.


Yeddem ugellid yexdem akkenni. Tedda Nuja, wwin sebɛa teṛbutin n seksu. Rsen-d sakin yigudar meṛṛa ɣer tiɣilt-nni ad ccen. Win yeccan deg-sen, ad yesrifeg ad iṛuḥ… armi d-yeqqim uwessur-nni ay t-yewwin. Yecca armi yeqbeṛ, yeddem la iferres iman-is. Ur yezmir ara ad yekker seg taẓayt. Gan-as kan akk-a s uɣanim sin yiberdan (5), iserreḥ-d i Yusef, yeɣli-d . Rran-t-id s axxam. Kettṛen-as deg lerbaḥ armi yeḥla seg weḍɛaf-nni. Ula anida ad k-gen a lfeṛḥ ! Yeqqim armi d-yuɣal ɣer tezmert-is, yehdeṛ ed Nuja ad tt-yaɣ. Yenna-as sakin i baba-s :

-Ihi, a baba, ad nefk iẓid i tesyar, aql-iyi ad aɣeɣ taklit. Baba-s yesteɛbeṛ imi ay as-d-tettban d taklit, yenna-as :

-A mmi xzu cciṭan, d acu ara hedṛen medden fell-aɣ, ad as-inin « mmi-is n Sselṭan yuɣ taklit » ? Winna yeḍḍef kan deg wawal-nni, yenna-as :

-Hdeṛ neɣ qim, nekk d taklit kan ara yaɣeɣ. Mi iwala baba-s iman-is yettwarna, yefka lemqud (6) ad tt-aɣen. Kkren gan tameɣra, yawi-d sakin Yusef taklit d tislit. Armi d-yeɣli yiḍ, iṛuḥ s ijekḍan-nni n tala yawi-ten-id. Yebda la tt-yekkat yes-sen, yeqqar-as :

-Kkes lḥellasa, a weltennas, a taceɛlalt n yemma-s ! kkes lḥellasa, a weltennas, a taceɛlalt n yemma-s ! kkes lḥellasa, a weltennas, a taceɛlalt n yemma-s !

Armi tlata yiberdan. Dɣa tuɣal-d Nuja am wakken tella : am wayyur n yigenni ! Yella deg wawal : Nuja u Tteryel. Azekka-nni, at wexxam, ay iwalan, wehmen. Ma d medden, ur tt-nwala ara, ugin ad amnen : nnan-as kan d taklit kan i yuɣ. Uɣalen kkren-d watmaten-is, s tismin, mkul wa anta ay yebɣa ad tt-yaɣ. Yiwen yenna-as i baba-s : « Ula d nekk ad aɣeɣ taklit ». Wis sin : « ihi nekk, a baba, ad aɣeɣ taqjunt ! ». Wayeḍ yini-as : « nekk ad aɣeɣ tamqerqurt »... Yenna-asen baba-tsen : -A tarwa xzut cciṭan ! gma-twen d Nuja n Tteryel ay yuɣ macci d taklit. Iɛetteb fell-as, yelḥa deg yidurar ed tẓegwa armi qrib t-tecci Tteryel. Ula ay ken-yawin !


Ugin ad aɣen awal i baba-tsen. Yekker umezwaru, yuɣ taklit. Armi d iḍ, yeddem ijekḍan, la tt-yekkat yis-sen, yeqqar-as : « kkes lḥellasa, a weltennas, a taceɛlalt n yemma-s ! ». Taklit meskint tettnezluluf, tettru, teqqar-as :

-Yeqqur, a sidi, yeqqur am uɛeqqa n zzemmur ! Yekkat-itt armi teqqur am tqejmuṛt, temmut meskint. Yuɣal winna yebɣan ad yaɣ tamqerqurt, iga tameɣra, yawi-tt-id d tislit. Mi d-yeɣli yiḍ, yekkat-itt s yijekḍan, yeqqar-as :

-Kkes lḥellasa, a weltennas a taceɛlalt n yemma-s. Tamqerqurt meskint tettru, tesmintiw (8), teqqar-as :

-Yeqqur ! a sidi yeqqur ! am weglim n wemqerqur !


Daɣen ula d winna yekkat-itt armi temmut. Yekker winna yebɣan ad yaɣ taqjunt, iga tameɣra, yawi-tt-id. Yekker ula d netta yekkat-itt s yijekḍan, yeqqar-as daɣen : « kkes lḥellasa a weltennas a taceɛlalt n yemma-s ! ». Taqjunt tamcumt teskeɛwiw, teskeɛwiw, teskeɛwiw… armi d yiwen webrid, yerwi-d ujenniw-is, tedda fell-as, tecca-d affad-is (9). Txezzeq-it, tecca-d seg-s armi tellexlex, sakkin tɛejjeṛ fell-as. Armi yuli wass, tenna-as yemma-s n yesli i taklit : -Ṛuḥ rzu ziɣ ɣef wemcum-nni, tawiḍ-asen leftuṛ.

Tuli taklit. Mazal tekka deg yimi n tewwurt, taf-it-in akk-n, tsuɣ-d seg-in :

-Aaaa ! Lalla ! Sidi d aɣras... ! Lalla teskendeṛ fell-as !!!

Uɣalen deg yimeṭṭawen, ḥeznen fell-as. Ma d Yusef yejja akk medden hedṛen armi ɛyan… Assen, yenna-as i Nuja :

-A Nuja, ass-a ad asen-kkseɣ akk asirem deg tejmaɛt. Tenna-as :

-Amek ? Yenna-as :

-Nekk ad zwireɣ ɣer tejmaɛt, kemm bru-n i uɛejmi, amzun yerwel, ttebɛeḍ-t-in. Tebra-d Nuja i uɛejmi. Mazal yewwiḍ Yusef ɣer tejmaɛt, telḥeq iɛejmi, terr-it-id s axxam. Tamurt meṛṛa sakkin yeffeɣ-itt leɛqel : anejjaṛ yenjeṛ afus-is ! agezzar yegzer afus !


aḥeddad yesserɣ afus-is ! Aɛdawen n Yusef caḍen akk seg tismin… Netta ed Nuja yegra-asen-d liser, ddren deg lehna am temẓi am tewser. Ha-tt-an tmacahut n Nuja ed Tteryel.

Tamacahut-iw lwad lwad !

sawleɣ-tt-id i warraw n lejwad !

Uccanen ad ten-yeqdu Ṛebbi !

ma d nekni ad aɣ-yeɛfu Ṛebbi !

ad necc irden n ukufi !

ma d wid n teylewt ur ten-nufi ! [1]


Timuslya[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

  1. © Hamid Oubagha - 2008 ISBN : 978-9961-2-0268-5 Dépôt Légal : 31593-2008, TIẒRIGIN BAGHDADI