Lwalid Mimun

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Lwalid Mimun
Tameddurt
Talalit Bni Sidel Jbel (fr) Suqel, 19 Meɣres 1959 (64 n yiseggasen)
Taɣlent Lmerruk
Tiɣri
Tutlayin Tarifit
Taɛrabt tamerrukit
Taɛrabt
Tafransist
Amahil
Amahil amedyaz d amusiqi

Lwalid Mimun d acennay Arifi, ilul g Ayt Sidel di tama n Nnaḍuṛ g useggʷas n 1959.

Tameddurt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Yeɣra deg Fas. Netta tuɣa illa am maṛṛa iwdan n taddart ines : d ameksa (aniči s Trifit), issenta ittirar tamja (taqsebt).

Ittecnu ɣef amek teddren, tkkaren imaziɣen d irrifiyyen g tmurt nsen d lbaṭel. Ittɛawad tamara n yinni ihajren tamurt nsen iẓwan ɣer Turuft, yin iwyen tiṛumiyyin amak inna g uɣennih ines "dewl dd a mmi inu". Ittwassen g Arrif am weni iyifen maṛṛa icennayen n Arrif. D netta g igin ansi tamedyazt n Arrif ttwassen g akk umaḍal, timura n Tmazɣa am Dzayer. Aɣennij ines amezwaru d Ajjaj, ifuɣ g iseggʷasen n 80, g Merruk aqel it ittwegdul (leḥkam ur t teǧǧi ad imzenz).

Idisken[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Ajjaj (1980) Ametluɛ (1986) Tayyut (Taggut) (1997)

Izlan-ines[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tizlit umi qarn "Neccin Ssa

ah neccin ssa ! ah neccin ssa lalla tammurt a nneɣ, nssudum akal nnem ad nssu cjjur nnem s tidi nnɣ ad nkerz timura, ad nbeḥḥar tibeḥḥar ad cem nṣun, ad cem nḥḍa, s min ɣarneɣ d tizemmar Ad neḍreq i yedbarn, deg ujenna nnem d azegza wenni i cem icarhen, min yestahedj ad t iẓaṛ Abrid a waxxa yeẓẓu, yeẓẓu s rḥarrac ad neggur, ad neggur ar ɣar ad naf tinnewac yurat & iɣenjit Lwalid Mimun

Tizlit umi qarn "Bu Yidunan"

bu yidunan, bu yidunan, la babak, la yemmak bu yidunan, bu yidunan, la umak, la ultmak tɣemyed di tzegurt, xf ak adfel d wunẓaṛ tcarhed tudert, ul nnek iƐammer Ṭṭram di tmurt, lmunkar yemɣar Tisendect tḥart xf ak am ufiɣar Bu yidunan a bu yidunan, ameṭṭa nnk d nwac ɣa ad teksed iɣebnan, Ṭṭram ad ibarc ad tnewwar cejjart, ad yesrewrew wedrar ɣa ad tḍuw tedbart, zi leqfez ad tugut

yura-t & iɣenj-it Lwalid Mimun

Tizlit umi qqaren "Idurar n Arrif"

Idurar n Arrif i dihan ibedden Idurar n ssif i dihan isedden Iḍennaṭ tuɣa din ca n yiwdan qedden Maca ass a aqqa din ca imeḍran hedmen Imeḍran n tmaddiwin di tqicciwin ɣemyen Maca aqqa ɣemyen din, xf ca n targazt cehden Targazt n ɛabdekrim, targazt n irifiyen xzart ɣer idurar in, xzart a imezzianen! ass a yeqqim din ratar n wairaden ratar n ɛabdekrim d ratar n yimjahden

yura-t & iɣenj-it Lwalid Mimun