Ben Ccud

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Ben Ccud (Tamaziɣt : At Ccud) d taɣiwant n ugezdu n Bumerdas, gar Delles d Beɣleyya.

Ass-a zedɣen-tt ugar n 10.000 imezdaɣ deg tɣiwant-nni. Akk deg-sen d aɛrabsawalen.