Anẓar

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Sauter à la navigation Sauter à la recherche

Anẓar d rreb n ugeffur.

Tamacahut[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Zik yella yiwen qqaren-as Anẓar. D netta d Agellid n ugeffur. Yebɣa ad yaɣ yiwet teqcict : aggur deg genni, nettat di lqaɛa. Udem-is yettak ticci ; talaba-s d leḥrir amseɛlel.

Taqcict-agi mi ara d tekker tecucuf deg yiwen wasif, aman-is d imzarfen. Akken ara d-isub Ugelid-nni ugeffur ar lqaɛa ɣer teqcict-nni, nettat tettagad, dɣa ad yuɣal.

Almi d yiwen wass yenna yas:

 • Aqli gezmeɣ-d igenwan,
 • a yiwen n yitran ;
 • efk-iyi akeğud im fkan,
 • neɣ am kkseɣ aman

Terra yas teqcict :

 • Ttxil-k, ay Agellid n waman,
 • a butɛesabt n lmerjan,
 • nekk i keč iwumi yid fkan,
 • meɛna ugadeghi imennan

Dɣa yekker fellas Ugellid-nni n waman, yebrem taxatemt tettureɣ. Dɣa yeqqel wasif-nni d aɣerɣar ; Agellid iɣab. Taqcict tuɣwas, rruḥ-is d aman : tettru, tettru. Temmeɣ tekkes talaba-nni n leḥrir, teqqim tɛarit. Tessawal ar igenni :

 • Ay Anẓar, ay Anẓar,
 • ay ajeğğig uzaɣar ;
 • asif err-as lɛinser,
 • ruḥ ad t-err-d ttar

Dɣa cwit kan akka twala ifeṭiwej d ameqqran, yeqqel Ugellid-nni n lehwa. Iger taqcict-nni g iri-is. Asif-nni yeqqel akken yella ; tzegzew ak tmurt. Dɣa teqqim d akken tisirit. Ticki yemmeɣ uɣerɣar ad nebder mebla leɛdil Anẓar. D aymi tettekkes teqcict ɛaryan ad astini teqcict nnii txilek qquyi iwakken ad ggagh agrud skecmiyi abbouchik gher uheccun iw akid ggagh agrud yetemchabi yak

Ansay :[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Mi ara tnezruref tmurt, d aymi neqqar « aɣurar », ad nejmaɛent tlawin timeqqranin, ad meslayent f teswiɛt g ara weqment Anẓar.

Ata yebbded lweqt-nni, ad ffɣent tlawin g tmeqqrant alamma tamezyant ; ad rnun igerdan, ad teddun tɣennin :

 • Anẓar ! Anẓar !
 • ay Agellid, rez d aɣurar,
 • A ttebb nneɛma n wedrar,
 • A ternu tin uzaɣar…

Zik sseḥwasent taqcict tilemzit yerna tezyen : tin yebbwden tizi n zzwaj. As qqnent lḥenni, ssdaq n lfeṭa, ad as xedment akw ayen xedmen i teslit.

Tameṭut ara as-icebbḥen i teslit n wenzar d lqibla n tadart : Tameṭut ḥemmlen-tt akw meden, tin zedigen g fɛayl-is. Ur ilaq ara a tettru, zeɛma ur s tefki ara tislit-nni seg ul yesfan i wenzar. As tefk i teqcict-nni aɣenja d aɛari a teṭef deg fus-is. Lqibla ad-tt-tebbib tislit n wenzar.

Neftat, aɣenja deg-fus-is, ad-t-teqqar :

 • Ay Anẓar, aɣenja yekkaw
 • iɣab uzegzaw.
 • Amɣar yekna,
 • Isawl-as d uzekka.
 • Taɛbbut tuqqur aya,
 • ulac dakira.
 • Tislit ɣur k teɛna,
 • ay Anẓar, imi k tebɣa.

A tent-tettafar deffir tecdibt i d yesran tjeggajet ; yeɛni akw lɣaci-nni i d yeddan deffir. Kra n timi n wexxam f ara d ɛedi tjeggajt-nni yerna adernun ɣurs, ad teddun qqaren :

 • Anẓar ! Anẓar !
 • ay Agellid, rez d aɣurar,
 • A ttebb nneɛma n wedrar,
 • A ternu tin uzaɣar…

Ansi kkan lɣaci-yagi asen d fken awren, aksum, acedluḥ neɣ aqedid, lebsel, zzit, lmelḥ… At wexxam ɣeff ara ɛedin asen id deggren aman ɣef uqqerruy, yerna kkatn ad leḥqen tislit-nni (i) i wwin yidsen.

Mi wwdent tlawin-nni ar ljameɛ neɣ ar ḥedd iɛessasen, ad sersent tislit-nni. Ad kkrent tlawin ad sebbwent ak ayen i d mmetrent f tbbura : d zzit, d lebsel. Ad ččen ak wid d yeddan ar dinna. Mi fukkn učči ad sirdent tlawin ijqedren dinna. Aman-nni i ss i sardent a ten smirent ar targa.

Sinna tusawent lqibla ad-tt-teṭef tislit-nni, as tekkes ɛaryan akkn tt-id-nteğa yemmas. A tels tajemmaɛt ; zeɛma ifukk lwerq, ifukk wayn id ttağa lqaɛa, dɣa teqqel teswiɛt almi terra imdanen ar tjemmaɛt. Ad tezzi teslit-nni sebɛa tikal i jameɛ ; ad teṭef aɣenja-nni g fus-is, aqerruy-nni ad yezwir ar zdat-is am akkn ara tedleb aman, ad teqqar :

 • Ay at waman, awi-t-id aman,
 • nefka tarwiḥt i wit yebɣan.

Ff ayagi qqarn-as « tislit n wenzar ».

Ihi tilemzit-agi ara d ibeddn akka ar wenzar, mi d fukk tuzzya n ljameɛ neɣ uɛessas (anda tfetn anẓar), as tini :

 • Ssukk aɣ d tit af tmurt,
 • Udm-is yennezruref.
 • izeri deg ɣzer yeqqur,
 • isegmi nedḥus yekref.
 • Ay Anẓar, fk aɣ d afus ik,
 • yeɛni ljid aɣ yanef ?
 • Sliɣ tamurt tetnizzif,
 • bḥal ameḥbus g ttiq.
 • Taylewt ur d ttudum,
 • kul ires la yečeqqiq.
 • Uzenɣ ak in, ay Anẓar,
 • Zdat ak ay lliɣ d ariq.
 • Yeqqur wemdun yettafwar,
 • yeqql i iselman d azekka.
 • Yeqqim umeksa yendel,
 • tura rɣan akw ikussa.
 • Tajemmaɛt texla telluz,
 • Tḥers-iyi amzun d talafsa.

Tɣennint tlawin leɣna-yagi g ljameɛ mi ara tfakk teslit tuzzya n ljamɛ-nni :

 • Ay Anẓar, a buwul esxay,
 • yeqqel wasif d aqerqar.
 • Tasarut aṭan ɣur k,
 • Txil-k, lli d lɛinser.
 • Lqaɛa čehheq,
 • Gar-as idim ik g zar.
 • Ay Agellid, ay Anẓar,
 • teɣli tyemmat tamurt :
 • fellak ay tuɣ sseber,
 • akken tuɣ lɣiba n lqut.
 • ččar d s tidi k iɣzer,
 • ad tali tudert zdat n lmut.
 • Ay Anẓar, a butezmert,
 • a win izerrɛen lerwax.
 • fellasen kkes tamrart,
 • d keči d ddwa n lejraḥ.
 • Tamurt ad ters am tegmert,
 • S tirza k i tferreḥ.
 • Ay Anẓar, mmis ucacfal,
 • Tamaɛict ik ger yetran,
 • tajmilt atbin inek,
 • ma tefkid aɣ id aman.
 • Ay Anẓar, ay Agellid,
 • Sserr-ik ḥed ur-t-yesɛi.
 • Tuɣed taqcict am tyaqut,
 • tema amzur d imleɣwi.
 • Aṭan, eg-as afriwen,
 • kecmet deg igenni, ruḥet.
 • Aff am tlaba reqqiqen,
 • I tennid I wi fuden : Swet.

Ad kkrent kra teḥdayin yellan af tizi n zzwaj, nutenti d teslit-nni yekksen ɛaryan, ad urarent zerzari s txennact iferki. Ad nejmaɛent g anda tella luda, dinna g ljameɛ neɣ g lemqam. Ad ṭfent iɛewzan, kul yiwet s yiwn uɛkkaz. Ad ṭfent taryalt iferki, ta a t tekks i ta. Ad idum wurar-nni alama tekcem txennact-nni ar uxemmuj i s heggant. Tislit-nni a tfeqqar :

 • Nekk d tmurt d takniwin,
 • nuɣ argaz ur t nzerr ?
 • Ur nɛab, ur tiɛiqrin,
 • meɛna tasarut d irza i tzekkar.
 • Iffan nneɣ qquren…
 • ulac ff ara d neggin.

Mi tekcem teryalt-nni iferki ar uxemmuj, as tini :

 • Fkiɣ afus ar zdat i
 • Temmugar-iyi d dunit.
 • Yuɣal d ar deffir
 • Yufa d d nekkini…
 • D iman-iw iyi-d-yeṭfen,
 • ay Anẓar, ay Agellid n lɛali,
 • D tarwiḥt iw i yeɛzizen…
 • ma icred it-id, a t yawi !

Ad as inint teḥdayin-nni yuraren akw yids :

 • Neqda d taɣawsa
 • taryalt tuɣ lmekna.
 • Agellid yers d ar lqaɛa,
 • tislit tsebbeb terda.
 • Ay Agellid, awi d lehwa,
 • annaɣ tfud lqaɛa,
 • akkn ad tefk ssaba,
 • akkenni ad tefkam dakira.

Taxennact iferki i s leɛbent zerzari netlent daxl uxemmuj i s ɣzan yakan weqbel urar. Ad uɣalent tlawin-nni merra ar tadart weqbel ad yeɣli itij. Zemreɣ ad iniɣ belli tekkat ad lehwa kra n wussan deffir ufeten n wenzar.

Ma tura kksen meden Tislit-nni n sseḥ axater yugi yiwen n Sid zik-nni : yugi ad tekkes teqcict ɛaryan. Dɣa tcebbiḥen kan i uɣenja tarrant « d tislit n wenzar ».

Asmi tnaɣn At-Qasi, At-Jennad nutni d Turk, i lweqt-nni i sḥermen yemrabden tukksa ɛaryan teslit n wenzar. Akka i d ḥekkun imezwura neɣ. Akken, llant tudar ikemlen akkenni, llant tudar yugaden deɛwessu. Ad tawi lqibla aɣenja ajdid, as tewqem allen, aqemmuc ; as tcebbeḥ s leḥrir yettemserɣan ; as teqqen tafzimt amm akken taqcict-nni n zik. Mi s tcebbeḥ i wɣenja, ur s qqarn ara aɣenja meɛna Tislit n wenzar. D lqibla ara tt-yawin g tebburt ar tayed alamma d ljameɛ neɣ d lemqam. Ad teddu yids tecdibt tlawin igerdan, tiqcicin. Mi bbdent ar dinna ad sebbwent ayn akw i d jemcent f tebbura, ad ten ak wid-nni yeddan ar dinna. Imir ad urarent teqcicin tilemziyin Zerzari i d nebder ya kan. Weqbel ad yeɣli itij ad uɣalen akw lɣaci ar tadart.

Mi g-fukk ufetten n wenzar, aɣenja at yeḍem bab-is, ad t-yejmeɛ i wfetten n wenzar kan. Ma d taxennact iferki nettlent daxl uḥemmuj i s ɣzan ya kan weqbel urar.

Tamselyut[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

 • Un rite d’obtention de la pluie. La ‘fiancée d’Anzar’ (par H. Genevois)

Ismal n Internet[ẓreg | ẓreg aɣbalu]