17 wamber

Si Wikipedia, tasanayt tilellit.
Jump to navigation Jump to search
Wamber
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Ass 17 wamber d ass wis321 n useggas (wis322 deg iseggasen bisekstil). Llan 44 wussan deffir-es ar taggara n useggas.

16 wamber - 17 wamber - 18 wamber


Tidyanin[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Timiḍi Iru  uq. S.Ɛ.[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Timiḍi wisV[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Timiḍi wisXX[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Timiḍi wisXXI[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tiẓuriyin, idles d asɣan[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

tussniwin d titekniyin[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tadamsa d timetti[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tilaliyin[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Timettanin[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Isfuglen[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Ansayen d tifelsin[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tatupunimt[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Tira d isadwalen[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Imagraden iqqenen[ẓreg | ẓreg aɣbalu]

Deg isenfaren nniḍen n Wikimedia :