Tatlitit

Seg Wikipedia
Neggez ar: ẓer isebtar, anadi

Tatlitit (s tefrensist: athlétisme), d addal (neɣ d tagrawt n waddalen) aydeg ttilint aṭas n temsizzlin yemgerraden aydeg tella tazzla, aneggez neɣ azelli (aḍegger).

Deg wenrar anda ay tturaren tatlitit, iri n wenrar sseqdacen-t i tazzla, ma d talemmast n wenrar sseqdacen-t i uneggez ed uzelli. Llan daɣen waddalen niḍen n tatlitit ur ten-tturaren deg wenrar-nni, wanag beṛṛa i wenrar (am temsizzelt n ugama ed umaraṭun). Tatlitit d yiwen seg waddalen imeqranen n Wuraren Ulimpiyen. Deg umur ameqran seg waddalen n tatlitit, yal anaddal yetturar i yiman-nnes, yerna deg temsizzlin, yiwen kan n wemdan ay irebbḥen. Gar waddalen n tazzla, tella temsizzelt taruradt, timsizzelt n umedwel ed temsizzelt n yifergan. Addalen n uneggez yella deg-sen uneggez aɣezfan, aneggez aɛlayan ed uneggez s tɣanimt. Deg waddalen n uzelli, yella uzelli n tefḍist, azelli n wextuc akked uzelli n uḍebsi. Llan daɣen waddalen n tatlitit aydeg sdukkulen ugar n yiwen n waddal, am uhiptatlun (aydeg anaddal yettekkay deg temsizzelt aydeg ara yurar 5 n waddalen) neɣ adikatlun (10 n waddalen).